คณะกรรมการกำกับแผนงาน ศจย. ระยะที่ 3

16 January 2014
คณะกรรมการที่ปรึกษา
 01  02 ratchata

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ

ศ.นพ.อุดมศิลป์   ศรีแสงนาม

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน

     

คณะกรรมการ


  05
นพ.หทัย   ชิตานนท์
ประธานกรรมการ
นพ.ศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล
รองประธานกรรมการกรรมการ
ศ.เกียรติคุณวิฑูรย์  อึ้งประพันธ์
กรรมการ
     
     
รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล
กรรมการ

รศ.นพ.ฉันชาย  สิทธิพันธ์
กรรมการ

นพ.ชูชัย  ศุภวงศ์
กรรมการ

     
panthip
ผศ.ดร.กุลทิพย์  ศาสตระรุจิ
กรรมการ
นพ.ทักษพล  ธรรมรังสี
กรรมการ
พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์
กรรมการ
     
 
ผศ.ดร สุปรีดา อดุลยานนท์
กรรมการ
ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
กรรมการและเลขานุการ
 

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner