คณะกรรมการกำกับแผนงาน ศจย.
ระยะที่ 3

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน

คณะกรรมการ

นพ.หทัย ชิตานนท์

ประธานกรรมการ

นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล

รองประธานกรรมการ

ศ.เกียรติคุณวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์

นพ.ชูชัย ศุภวงศ์

ผศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

นพ.ทักษพล ธรรมรังสี

พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์

ผศ.ดร สุปรีดา อดุลยานนท์

ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์

กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC