คณะกรรมการกำกับแผนงาน ศจย.
ระยะที่ 2

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม

ศ. คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

คณะกรรมการ

นพ.หทัย ชิตานนท์

ประธานกรรมการ

นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล

รองประธานกรรมการ

ศ.เกียรติคุณวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์

นพ.ชูชัย ศุภวงศ์

ผศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

นพ.ทักษพล ธรรมรังสี

นพ.ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์

ผศ.ดร สุปรีดา อดุลยานนท์

ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์

กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC