คณะกรรมการกำกับแผนงาน ศจย. ระยะที่ 2

16 January 2014
คณะกรรมการที่ปรึกษา
 01  02

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ

ศ.นพ.อุดมศิลป์   ศรีแสงนาม

ศ. คลินิก นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร

 

คณะกรรมการ


 
นพ.หทัย   ชิตานนท์
ประธานกรรมการ
นพ.ศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล
รองประธานกรรมการกรรมการ
ศ.เกียรติคุณวิฑูรย์  อึ้งประพันธ์
กรรมการ
     
     
รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล
กรรมการ

รศ.นพ.ฉันชาย  สิทธิพันธ์
กรรมการ

นพ.ชูชัย  ศุภวงศ์
กรรมการ

     
ผศ.ดร.กุลทิพย์  ศาสตระรุจิ
กรรมการ
นพ.ทักษพล  ธรรมรังสี
กรรมการ
นพ.ชูฤทธิ์  เต็งไตรสรณ์
กรรมการ
     
 
ผศ.ดร สุปรีดา อดุลยานนท์
กรรมการ
ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
กรรมการและเลขานุการ
 

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner