คณะกรรมการกำกับแผนงาน ศจย.
ระยะที่ 1

คณะกรรมการกำกับแผนงาน

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย

ประธานกรรมการ

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

รองประธานกรรมการ

นพ.หทัย ชิตานนท์

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

นพ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล

ผศ.ดร สุปรีดา อดุลยานนท์

รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล

รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์

นพ.บัณฑิต ศรไพศาล

ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย

กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC