คณะกรรมการกำกับแผนงาน ศจย. ระยะที่ 1

16 January 2014
 G board P1-13  G board P1-03

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
ประธานกรรมการ

ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช
รองประธานกรรมการ

นพ.หทัย ชิตานนท์
ที่ปรึกษา

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ
ที่ปรึกษา
ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
ที่ปรึกษา
     
นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ที่ปรึกษา
นพ.ณรงค์  สหเมธาพัฒน์
กรรมการ
นพ. ศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล
กรรมการ
  G board P1-14  
ผศ.ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์
กรรมการ 
รศ.นพ.พิทยา  จารุพูนผล
กรรมการ 
รศ.ดร.อิศรา  ศานติศาสน์
กรรมการ 
     
นพ.บัณฑิต  ศรไพศาล
กรรมการ
ผศ.ดร.ลักขณา  เติมศิริกุลชัย
กรรมการและเลขานุการ
 

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner