ความเป็นมาของ ศจย.

เรื่องราวของ ศจย.

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ความเชื่อมโยงกับภาคี
Image

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเติมเต็มการดำเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตาม แนวคิด “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ของ นพ.ประเวศ วะสี อันประกอบด้วยสามองค์ประกอบที่สำคัญคือ ภาคประชาสังคม ภาคปัญญา และภาคการเมือง การก่อกำเนิดของ ศจย. ก็เพื่อทำหน้าที่หลักในส่วนของภาคปัญญา กล่าวคือ "การพัฒนาและสร้างผลผลิตในภาคปัญญา อันได้แก่ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลข่าวสาร งานวิจัยด้านการควบคุมยาสูบ การประเมินผล และการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการควบคุมยาสูบ รวมถึง การสร้างและพัฒนานักวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ"

  • ระยะที่ 1 (มิ.ย.2548-.เมย.2552) ได้ดำเนินการ วางระบบการเฝ้าระวังการควบคุมยาสูบของประเทศ โดยการนำเสนอสถานการณ์การสูบบุหรี่ให้ทันสมัยและต่อเนื่อง, สนับสนุนงานวิจัยทั้งงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย (Commission research), สนับสนุนงานวิจัยทั่วไปเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิชาการในสถาบันการศึกษา นักวิจัยทั้งระดับตำบล จังหวัดและนักวิจัยใหม่เพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุมยาสูบ
  • ระยะที่ 2 (พ.ค.2552- 30 มิ.ย.2555) ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากระยะที่หนึ่ง เน้นการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายและเน้นการพัฒนาระบบประเมินผลการควบคุมยาสูบ ของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ โดยจัดทำเป็นชุดดัชนีชี้วัดสำหรับการประเมินผลระดับประเทศ และระดับจังหวัด, การพัฒนาศักยภาพการประเมินผลระดับจังหวัดเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการควบ คุมยาสูบที่ระดับจังหวัด, และพัฒนานักวิจัยนโยบายด้วยการจัดตั้งกลุ่มศึกษานโยบายการควบคุมยาสูบ จนเกิดกลุ่มแกนวิจัย (node) 6 กลุ่ม
    ดังนั้นแผนงานของ ศจย. ปีพ.ศ.2555-2558 ครั้งนี้จึงเป็นแผนระยะที่ 3 (ก.ค.2555-มิ.ย.2558) ซึ่งจะต่อยอดจากการดำเนินงานในระยะที่ 2 และเน้นการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยในด้านการควบคุมยาสูบระดับปฏิบัติการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้กำหนดนโยบายระดับพื้นที่ เช่น อบจ. อบต. เทศบาล และ สสจ. และเน้นการจัดการความรู้ ซึ่งจะรวมถึงการสร้างนักวิจัย สร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และเพิ่มการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังจะเชื่อมโยงงานวิจัยระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านและ ภูมิภาคอีกด้วย
วิสัยทัศน์
  • ศจย. เป็นหน่วยวิจัยและหน่วยสนับสนุนหลักด้านวิจัยและจัดการความรู้ด้านควบคุมยา สูบของประเทศไทย และมีเครือข่ายระดับประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค SEARO
    พันธกิจ
  • ศจย. พัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านการควบคุมยาสูบและจัดการความรู้ รวมถึงการสร้างนักวิจัย สร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มการใช้ประโยชน์ และพัฒนางานวิจัยในประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ้านและระดับภูมิภาค
  • ศจย. ทำ หน้าที่ในการสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนนักวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ ซึ่งต้องอาศัยการจัดการความรู้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในภาคนโยบาย และภาคประชาสังคม เพื่อนำไปสู่การผลักดันนโยบายและการสร้างกระแสรณรงค์ในสังคม ซึ่งการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมทั้งสามภาคส่วนจะส่งผลต่อการลดการบริโภคยาสูบของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่สำคัญในการควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะการผลักดันเป็นนโยบาย การบริการและการรณรงค์สู่สาธารณะด้านการควบคุมยาสูบผ่านงานวิจัย และการจัดการความรู้ สนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบแก่ภาคีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานวิจัยที่สามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ และนำไปสู่การรณรงค์กับภาคส่วนต่างๆในสังคม รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำรายงานผลและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานสากล ตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO Framework Convention on Tobacco Control: FCTC) เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ให้บริการวิชาการ และสนับสนุนนักวิชาการในการทำวิจัยเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ พัฒนาเครือข่ายนักวิจัย และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการควบคุมยาสูบ

โครงสร้าง ศจย. ศจย. ได้ รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) มีฐานะเป็นโครงการอิสระของมหาวิทยาลัยมหิดล การดำเนินงานอยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการกำกับทิศ และมีผู้อำนวยการ ศจย. เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC