Items filtered by date: May 2017

ถอดบทเรียน : ชุมชนกำปงปาตาบูดีปลอดยาสูบ “เป็นศูนย์บริการด่านแรกแบบปฐมภูมิในชุมชนที่มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้พึ่งตนเองได้ และประชาชนมีสุขภาพดี” นั่นคือวิสัยทัศน์ของรพ.สต. การดำเนินงานลด ละยาสูบ ภายใต้โครงการ “ชุมชนปาตาบูดีน่าอยู่ สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดยาสูบ” โดยกิจกรรมในโครงการนี้อาศัยผู้นำศาสนาประจำมัสยิด อิหม่าน คอเต็บ แกนนำเยาวชนดารุลฟารุลอิซีน

ไขข้อข้องใจพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

โครงการจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 16 เรื่อง “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างบริษัทรับจัดงานประชุมและการจัดบูธนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ และบูธนิทรรศการของหน่วยงานภาคีในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่วันที่ 28 เมษายน 2560 : วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที | นักวิชาการเผย ผลการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบของพนักงานเจ้าหน้าที่ พบประมาณครึ่งหนึ่งที่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายครบทุกขั้นตอน แนะพัฒนาศักยภาพพนักงานบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหากฎหมาย เสริมทักษะให้ปฏิบัติบังคับใช้กฎหมายได้ถูกต้อง และตั้งทีมบังคับใช้กฎหมายที่มีเครือข่ายควบคุมยาสูบร่วมด้วย รวมทั้งให้ความรู้ชุมชนช่วยเฝ้าระวัง จะทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในกลางปีนี้

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner