Items filtered by date: October 2017

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560

เสนอยกระดับ "ชายหาด-สนามบินนานาชาติ-ส่วนกลางคอนโด" ที่สาธารณะห้ามสูบบุหรี่ : นักวิชาการเสนอยกระดับ "ชายหาด-สนามบินนานาชาติ-พื้นที่ส่วนกลางคอนโดฯ" เป็นพื้นที่สาธารณะห้ามสูบบุหรี่ พร้อมชวนโรงแรมออกมาตรการห้ามสูบบุหรี่ในห้องพัก ช่วยลดค่าใช้จ่ายทำความสะอาด ผู้รับบริการไม่ต้องเสี่ยงรับควันบุหรี่มือสาม

นักวิชาการเผย ประชาชนรับผลกระทบควันบุหรี่มือสองที่ชายหาดสูงกว่าปกติถึง 27 เท่า เห็นด้วย ห้ามสูบบุหรี่ที่ชายหาดซึ่งเป็นที่สาธารณะ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับควันบุหรี่ : รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้านักวิจัยโครงการศึกษาการได้รับสัมผัสควันบุหรี่มือสองของผู้ที่พักผ่อนในบริเวณชายหาด 2 แห่ง ที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย ปี พ.ศ.2560

ข่าวเผยแพร่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 : วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที : นักวิชาการเผย ประชาชนรับผลกระทบควันบุหรี่มือสองที่ชายหาดสูงกว่าปกติถึง 27 เท่า เห็นด้วย ห้ามสูบบุหรี่ที่ชายหาดซึ่งเป็นที่สาธารณะ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับควันบุหรี่ทำลายสุขภาพ

รายชื่อผู้ขอรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม 17th World Conference on Tobacco or Health ( WCTOH 2018 ) ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2018  ณ Cape Town, South Africa ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับทุนจาก

การเพิ่มความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่

ศจย.ชี้ปรับโครงสร้างภาษียาสูบใหม่ ช่วยบุหรี่ราคาถูกมีราคาสูงขึ้น ระบุเป้นเรื่องสมควรทำมานานแล้ว หนุนสภา กทม.ปรับกฎหมายให้อำนาจ กทม.เก็บภาษีท้องถิ่นบุหรี่ได้เหมือน อปท.อื่นๆ ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ นักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)

ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ นักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีสุรา ยาสูบ และไพ่ เป็นกฎหมายลูก ซึ่งออกตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner