เรื่องราวของ ศจย.

วิสัยทัศน์
ศจย. เป็นหน่วยวิจัยและหน่วยสนับสนุนหลักด้านวิจัยและจัดการความรู้ด้านควบคุมยา สูบของประเทศไทย และมีเครือข่ายระดับประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค SEARO

พันธกิจ
ศจย. พัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านการควบคุมยาสูบและจัดการความรู้ รวมถึงการสร้างนักวิจัย สร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มการใช้ประโยชน์ และพัฒนางานวิจัยในประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ้านและระดับภูมิภาค
ศจย. ทำ หน้าที่ในการสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนนักวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ ซึ่งต้องอาศัยการจัดการความรู้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในภาคนโยบาย และภาคประชาสังคม เพื่อนำไปสู่การผลักดันนโยบายและการสร้างกระแสรณรงค์ในสังคม ซึ่งการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมทั้งสามภาคส่วนจะส่งผลต่อการลดการบริโภคยาสูบของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่สำคัญในการควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะการผลักดันเป็นนโยบาย การบริการและการรณรงค์สู่สาธารณะด้านการควบคุมยาสูบผ่านงานวิจัย และการจัดการความรู้ สนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบแก่ภาคีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานวิจัยที่สามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ และนำไปสู่การรณรงค์กับภาคส่วนต่างๆในสังคม รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำรายงานผลและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานสากล ตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO Framework Convention on Tobacco Control: FCTC) เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ให้บริการวิชาการ และสนับสนุนนักวิชาการในการทำวิจัยเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ พัฒนาเครือข่ายนักวิจัย และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการควบคุมยาสูบ

โครงสร้าง ศจย. ศจย. ได้ รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) มีฐานะเป็นโครงการอิสระของมหาวิทยาลัยมหิดล การดำเนินงานอยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการกำกับทิศ และมีผู้อำนวยการ ศจย. เป็นกรรมการและเลขานุการ

สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
Image