1600 สายเลิกบุหรี่

1600 สายเลิกบุหรี่ (Quitline1600 ) ดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2536 โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ดำเนินการช่วยเหลือเพื่อการเลิกบุหรี่ ด้วยผู้ให้คำปรึกษาและอาสาสมัคร มีสายโทรศัพท์เพียง 2 สาย จนกระทั่งปี พ.ศ.2550 จึงมีการปรึกษาหารือและจัดทำเป็นข้อตกลงของ 3 หน่วยงาน อันได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกัน โดย สสส.สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติขึ้น โดยจัดตั้งได้และมีการเริ่มให้บริการประชาชนตั้งแต่ มกราคม ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ หรือ 1600 สายเลิกบุหรี่ เป็นโครงการหนึ่งภายในการกำกับดูแลของมูลนิธิสร้างสุขไทย โดยมีนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน เป็นประธานมูลนิธิ และคณะกรรมการกำกับทิศทางศูนย์ซึ่งมี นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และมี รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ

เนื่องจากการติดบุหรี่ ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องทางพฤติกรรมและการคิด เราจึงเชื่อว่าการทำให้ผู้ที่โทรเข้ามาที่ 1600 มีกระบวนการคิดใหม่และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง รวมถึงการประเมินสภาพสังคม ครอบครัว และค้นหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยผู้สูบได้ จากนั้นต้องให้ผู้สูบสร้างคำมั่นสัญญากับตัวเอง Quitline จะให้บริการทั้งส่วนของ Reactive คือการรับสาย Proactive คือการโทรกลับ หลังจากวันที่ผู้สูบได้กำหนดวันเลิกบุหรี่ ( Quit Date ) เพื่อการประคับประคองและติดตามผล นอกจากนี้ยังมีการทำงานที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อการช่วยเลิกบุหรี่ โดยมีการประสานความร่วมมือโดยการส่งต่อและส่งกลับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ทั้งจากโรงพยาบาล คลินิก ร้านยา สถานประกอบการและเครือข่ายอื่นๆ เพื่อช่วยให้คนไทยเลิกบุหรี่อีกด้วย ท่านสามารถเข้าถึงเวบไซต์ได้จาก www.thailandquitline.or.th

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC