ชุดองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ พ.ศ.2552-2554
ชุดการควบคุมยาสูบในกลุ่มเยาวชนผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมทักษะชีวิตร่วมกับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
ชุดการควบคุมยาสูบในกลุ่มเยาวชนสถานการณ์การใช้ยาสูบของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ชุดการควบคุมยาสูบในกลุ่มเยาวชนการพัฒนา โรงเรียนปลอดบุหรี่จาก 3 กรณีศึกษา
ชุดการควบคุมยาสูบในกลุ่มเยาวชนการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน ใน 7 จังหวัด
ชุดการควบคุมยาสูบด้านการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสังคมปัจจัยต่อการบริโภคบุหรี่ผิดกฎหมายในจังหวัดติดชายแดนภาคใต้ของไทย
ชุดการควบคุมยาสูบด้านการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสังคมข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในฉลากซองบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้น
ชุดการควบคุมยาสูบด้านการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสังคมการวิจัยและพัฒนาเกณฑ์การปรากฏตัวภาพบุหรี่ในสื่อภาพยนตร์ตามระดับความเหมาะสมของภาพยนตร์
ชุดการควบคุมยาสูบด้านการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสังคมภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ความคิดเห็นของวัยรุ่น-ผู้สูบบุหรี่และผลต่อการรับรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนอาชีวศึกษา

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner