หนังสือเผยเเพร่
17 October 2017
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560
08 August 2017
นําเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อกำรควบคุมยาสูบ (Abstract Book)
30 November -0001
สรุป 25 ปี การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2535-2560
30 November -0001
สรุปรายงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง “นโยบายควบคุมยาสูบ กับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
16 February 2017
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2559
05 September 2016
นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ (Abstract book) การประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15
06 August 2016
สถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2559
14 September 2015
รายงานสรุปสถานการณ์เฝ้าระวังเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ 5 มิติ
14 September 2015
สรุปผลที่สำคัญการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2557
14 September 2015
การนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ(Pre-conference) การประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาต ครั้งที่ 14
01 May 2015
สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ และนำเสนอผลงานนวัตกรรม ฯสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)
24 July 2014
สรุปสถานการณ์ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยปี 2556 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner