หนังสือเผยเเพร่
16 February 2017
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2559
05 September 2016
นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ (Abstract book) การประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15
06 August 2016
สถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2559
14 September 2015
รายงานสรุปสถานการณ์เฝ้าระวังเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ 5 มิติ
14 September 2015
สรุปผลที่สำคัญการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2557
14 September 2015
การนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ(Pre-conference) การประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาต ครั้งที่ 14
01 May 2015
สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ และนำเสนอผลงานนวัตกรรม ฯสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)
24 July 2014
สรุปสถานการณ์ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยปี 2556 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
24 July 2014
สรุปสถานการณ์ปัจจัยเส่ียงหลักด้านยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2557 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
04 May 2014
เอกสารประกอบการประชุมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
04 May 2014
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการควบคุมยาสูบ
04 May 2014
หลักสูตรโรงเรียนปลอดบุหรี่

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner