Research update
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3"การพัฒนาระบบข้อมูลของสถานพยาบาลด้านการช่วยเลิกบุหรี่"
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2558 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2"แนวทางประเมินนวัตกรรมการควบคุมยาสูบระดับพื้นที่"  
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2"พัฒนาศักยภาพบุคลากรทำงานด้านควบคุมยาสูบ"  
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1ประสิทธิผลและวิวัฒนาการ "ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่"
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2558 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1"บูรณาการเลิกบุหรี่"
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2557 ปีที่ 6 ฉบับที่ 3"มาตรการทางสังคมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ"

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner