TRC publication
08 August 2017

นําเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อกำรควบคุมยาสูบ (Abstract Book)

30 November -0001

สรุป 25 ปี การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2535-2560

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
"ภัยบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์" สิ่งที่นักศึกษา/บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนต้องรู้

30 November -0001

สรุปรายงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง “นโยบายควบคุมยาสูบ กับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

31 พฤษภาคม 2560 วันงดสูบบุหรี่โลก "บุหรี่ ตัวร้ายทำลายการพัฒนา"

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : “กำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”

สถิติน่ารู้เรื่องการสูบบุหรี่ วงจรร้ายทำลายชีวิต

สูญเสียไปเท่าไหร่แล้ว กับคำว่า บุหรี่

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner