ชุมชนกำปงปาตาบูดีปลอดยาสูบ

23 May 2017

ถอดบทเรียน : ชุมชนกำปงปาตาบูดีปลอดยาสูบ “เป็นศูนย์บริการด่านแรกแบบปฐมภูมิในชุมชนที่มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้พึ่งตนเองได้ และประชาชนมีสุขภาพดี” นั่นคือวิสัยทัศน์ของรพ.สต. การดำเนินงานลด ละยาสูบ ภายใต้โครงการ “ชุมชนปาตาบูดีน่าอยู่ สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดยาสูบ” โดยกิจกรรมในโครงการนี้อาศัยผู้นำศาสนาประจำมัสยิด อิหม่าน คอเต็บ แกนนำเยาวชนดารุลฟารุลอิซีน

และแกนนำที่เลิกยาสูบได้ เป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมและนำเสนอสื่อ “ยาสูบหะรอม” โดยเครือข่ายประกอบด้วยมัสยิดดารุลฟารุลอีซีน รร.บ้านบูดี รพ.สต.บ้านปาตาบูดี ชมรมเยาวชนดารุลฟารุลอีซีน และอสม. ในพื้นที่ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

page

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ จึงเกิดเป็นกิจกรรมต่างๆ เช่น การเยี่ยมชมรพ.สต. อื่นในการดำเนินงานควบคุมยาสูบในพื้นที่ การติดประกาศสถานที่ปลอดยาสูบ การจัดบรรยายให้ความรู้เรื่องอันตรายของยาสูบ การประชุมติดตามประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการควบคุมยาสูบ การให้รางวัลชุมชนต้นแบบปลอดยาสูบ กิจกรรมจิตอาสาต้านยาสูบของเยาวชนชนดารุลฟาอีซีน การจัดโครงการชุมชนปาตาบูดีน่าอยู่ด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ การกิจกรรมต้านยาสูบภายในรพ.สต. การจัดมุมให้ความรู้ด้านยาสูบ และกิจกรรมภาพวาดต้านยาสูบของเยาวชนในชุมชน เป็นต้น
ผลงานเชิงประจักษ์ คือ โครงการนี้สามารถทำให้ผู้นำทางศาสนาเป็นแบบอย่างผู้นำที่ไม่สูบยาสูบ โดยในจำนวนมัสยิด 4 มัสยิด มีผู้นำที่ไม่สูบหรี่จำนวน 3 แห่ง ที่เหลืออีก 1 แห่งกำลังร่วมโครงการ และกรรมการประจำมัสยิดร้อยละ 70 ไม่สูบบุหรี่และเลิกยาสูบได้ นอกจากนี้พบว่ามีบ้านที่ปลอดยาสูบ จำนวน 20 หลัง และจำนวนประชาชนที่เลิกยาสูบได้จำนวน 12 คน กำลังจะเลิก 8 คน
สิ่งที่เราภาคภูมิใจ คือชุมชนบ้านกำปงบูดี ชนะการประกวดชุมชนปลอดยาสูบ อันดับที่ 3 ชุมชนบ้านกำปงบูดี หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้เข้าร่วมประกวดชุมชนปลอดยาสูบ จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 11 เดือนมีนาคม 2557 โดยคณะกรรมการตัดสินจากตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่างๆ ได้รับการคัดเลือกชนะการประกวดอันดับที่ 3 ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของเครือข่ายที่มีอยู่ในชุมชนตั้งแต่ผู้นำทางศาสนา ผู้เลิกยาสูบได้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตัวแทนชุมชน และเยาวชนแกนนำ
ถึงแม้ว่าความร่วมมือการไม่ขายยาสูบจากร้านขายของชำในชุมชน จะทำให้คนสูบยาสูบที่พักอาศัยในชุมชน มีช่องทางการซื้อยาสูบได้ยากขึ้น แต่ก็ใช่ว่าการทำงานจะไม่มีอุปสรรค เพราะ “การสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนว่าการควบคุมยาสูบเป็นหน้าที่ของคนทุกคนในชุมชน ไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพียงอย่างเดียว และการรับมือกับคนสูบยาสูบที่มาจากแหล่งชุมชนอื่น” ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคที่ต้องมีการดำเนินการในระยะต่อไป

ผู้เขียน : นางปาตีเมาะ อาแว เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส รพ.สต.บ้านปาตาบูดี และนายอดินันต์ เจะมะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านปาตาบูดี
ผู้เรียบเรียง: นางสาวเจนจิรา จันทร์มีและนางสาวรติกร เพมบริดจ์

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner