กลไกในการลดการเข้าถึงบุหรี่แบบมีส่วนร่วมของนักเรียนชาย...

13 January 2017

กลไกในการลดการเข้าถึงบุหรี่แบบมีส่วนร่วมของนักเรียนชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : ข้อมูลสถิติจากสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค เกี่ยวกับสถานการณ์การบริโภคยาสูบในปี 2554 ของประชากรชายอายุ 15 ปีขึ้นไป ในจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ใน “ลำดับที่ 38 โดยมีปริมาณ 10.51 มวนต่อคนต่อวัน” จากเดิม 9.38 มวนต่อคนต่อวัน แสดงให้เห็นว่าปริมาณการสูบบุหรี่ของประชากรชายอายุ 15

ปีขึ้นไปในจังหวัดอุตรดิตถ์มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี่จึงเป็นแนวคิดในการริเริ่มการศึกษากลไกในการลดการเข้าถึงบุหรี่แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อทำให้ได้ข้อมูลมาในใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการลด เลิก สูบบุหรี่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งได้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายในการนำไปสู่การปฏิบัติการลดปัจจัยเสี่ยงจากบุหรี่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป
วัตถุประสงค์ ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสถานการณ์การสูบบุหรี่ และหากลไกในการลดการเข้าถึงบุหรี่ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชาย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาเหตุที่เลือกเด็กนักเรียนให้เป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับการทำงาน ดร.ยุพิน เล่าว่า

“เดี๋ยวนี้เด็กสูบบุหรี่กันมาก……จะทำอย่างไรไม่ให้สูบ เพราะถ้าเริ่มสูบแล้วมันเลิกยาก”

ความสำเร็จของการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพครั้งนี้ พบว่าสถานการณ์การสูบบุหรี่ของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 18 ปี (ร้อยละ 34.5) มีรายได้ระหว่าง 2,501 – 4,000 บาท (ร้อยละ 34.0) เคยเห็นการสูบบุหรี่ในบริเวณบ้านเป็นประจำ จำนวน 93 คน เคยได้รับควันบุหรี่ในที่สาธารณะโดยที่ไม่ได้สูบจำนวน 284 คน สถานที่ส่วนใหญ่ที่สูบบุหรี่ คือ บ้าน
ผลงานน่าประทับใจต่อมา คือ กลไกในการลดการเข้าถึงบุหรี่แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา มีดังนี้

  1. ด้านตนเอง ได้แก่ ผู้สูบบุหรี่ควรมีความตั้งใจแน่วแน่ในการเลิกบุหรี่ และควรหากิจกรรมที่มีประโยชน์ทำยามว่าง
  2. ด้านสถาบันครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวควรใส่ใจดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด และการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี
  3. ด้านหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวด มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ และ
  4. ด้านสถาบันการศึกษา ได้แก่ อบรมเรื่องโทษของบุหรี่ให้กับเยาวชนและประชาชน และกำหนดโทษสำหรับนักศึกษาที่สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการดำเนินงานนี้ ซึ่งพอสรุปเป็นแนวทางสำหรับที่อื่นๆ คือ

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ตลอดจนวิธีการเลิกบุหรี่ให้แก่นักศึกษาให้ครอบคลุมทุกชั้นปี โดยใช้สื่อที่หลากหลายทุกช่องทาง และจัดกิจกิจกรรมเดินรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่นักศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
  2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดี ปลูกจิตสำนึกและรณรงค์การลดการสูบบุหรี่ให้แก่เยาวชนและประชาชนหลากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องจริงจังมากขึ้น

ผู้เขียน ดร.ยุพิน เถื่อนศรี
เรียบเรียงโดย นางสาวเจนจิรา จันทร์มี และนางสาวรติกร เพมบริดจ์

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner