แผ่นพับ/ factsheet

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

สถานการณ์การบริโภคยาสูบในเขตภาคเหนือ โดย หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร : หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมยาสูบในเขตภาคเหนือ และในปีที่ผ่านมาได้ประสานความร่วมมือกับสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-3

“Project EX” ช่วยวัยเรียนเลิกบุหรี่

ส่องสถานการณ์ สร้างแนวทางพัฒนา “วัดปลอดบุหรี่”

สำรวจราคาขายปลีก บุหรี่และยาเส้นไทย

เร่งสร้างปราการต้านการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ ตามมาตรา 5.3

เสริมพลัง รพ.สต. และ อสม. ช่วยนักสูบ “เลิกบุหรี่” ในชุมชน

เจาะลึกคุณค่า “หญ้าหมอน้อย” สมุนไพรสำคัญเพื่อช่วยเลิกบุหรี่

ปัจจัยทำนายความตั้งใจ การเลิกสูบ “บุหรี่มวนเอง”

การให้คำปรึกษาร่วมกับการนวดกดจุด กับผลในการช่วยเลิกบุหรี่

“สถานที่ทำงานปลอดควัน” กับการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยเรื้อรัง

ความเสี่ยงสารพิษจากควันบุหรี่ จากห้องพักสูบบุหรี่ในสนามบิน

สุขภาพของผู้ปลูกยาสูบ กับ “ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์”

“การสูญเสียผลิตภาพจากการสูบบุหรี่” งานวิจัยแนวใหม่ที่รอการบุกเบิกในไทย

บุหรี่เถื่อนชายแดนภาคเหนือไทย-ลาว-พม่า สถานการณ์และทางออก

เจาะการตลาดบุหรี่แนวใหม่ เพื่อครองใจ “วัยรุ่น”

“ยาสูบไร้ควัน” (Smokeless Tobacco) ข้อมูลสำคัญ เพื่อการควบคุม

Page 1 of 5

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC