“จำกัดการขายบุหรี่รอบสถานศึกษา มาตรการเพื่อเยาวชน

“ร่วมสร้าง “อาชีวศึกษาไทยปลอดจากภัยบุหรี่”

“เครือข่ายทางสังคม และการสูบบุหรี่ของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา

“ม.ต้น กับการควบคุมตนเองจาก “การสูบบุหรี่”

“หนังสั้น สกัดกั้น “นักสูบหน้าใหม่”

“การเปิดรับสื่อและผลกระทบต่อพฤติกรรม “สูบ” ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพฯ

“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง “ยาสูบ” กับการปฏิบัติจริงในพื้นที่

“บุกเบิกเส้นทางเพื่อลดการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นนอกระบบการศึกษา

““3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” กับพลัง อสม. และ “หมออนามัย” ทั่วไทย

““บุหรี่มวนเอง” แค่ตั้งใจก็ “เลิก” ได้

“ผลของการบังคับใช้กฎหมายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ขนาด 85% : มุมมอง ณ ร้านค้าปลีกที่จำหน่ายบุหรี่ซิกาแรต

““สื่อ” กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “สูบ”

“ชุดข้อมูลเพื่อสนับสนุนการสื่อสารสาธารณะ เพื่อการรณรงค์ลดการบริโภคยาสูบ

““matched case พฤติกรรม” การใช้บุหรี่และบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

“เครือข่ายบริษัทฟิลลิปมอร์ริส (PM) กับการแทรกแซงการควบคุมยาสูบ

“ติดตามปฏิบัติการตาม “มติสมัชชาสุขภาพ” เพื่อปกป้องเยาวชนจากโฆษณาและการตลาดสุรา ยาสูบ

Page 1 of 6

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC