แผ่นพับ/ factsheet

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

“Project EX” ช่วยวัยเรียนเลิกบุหรี่

ส่องสถานการณ์ สร้างแนวทางพัฒนา “วัดปลอดบุหรี่”

สำรวจราคาขายปลีก บุหรี่และยาเส้นไทย

เร่งสร้างปราการต้านการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ ตามมาตรา 5.3

เสริมพลัง รพ.สต. และ อสม. ช่วยนักสูบ “เลิกบุหรี่” ในชุมชน

เจาะลึกคุณค่า “หญ้าหมอน้อย” สมุนไพรสำคัญเพื่อช่วยเลิกบุหรี่

ปัจจัยทำนายความตั้งใจ การเลิกสูบ “บุหรี่มวนเอง”

การให้คำปรึกษาร่วมกับการนวดกดจุด กับผลในการช่วยเลิกบุหรี่

“สถานที่ทำงานปลอดควัน” กับการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยเรื้อรัง

ความเสี่ยงสารพิษจากควันบุหรี่ จากห้องพักสูบบุหรี่ในสนามบิน

สุขภาพของผู้ปลูกยาสูบ กับ “ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์”

“การสูญเสียผลิตภาพจากการสูบบุหรี่” งานวิจัยแนวใหม่ที่รอการบุกเบิกในไทย

บุหรี่เถื่อนชายแดนภาคเหนือไทย-ลาว-พม่า สถานการณ์และทางออก

เจาะการตลาดบุหรี่แนวใหม่ เพื่อครองใจ “วัยรุ่น”

“ยาสูบไร้ควัน” (Smokeless Tobacco) ข้อมูลสำคัญ เพื่อการควบคุม

เท่าทัน “วิธีส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ” ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

Page 1 of 4

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC