Factsheet อื่น

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

สถานการณ์การบริโภคยาสูบในเขตภาคเหนือ โดย หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร : หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมยาสูบในเขตภาคเหนือ และในปีที่ผ่านมาได้ประสานความร่วมมือกับสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-3
ข้อมูลสำรวจร้านค้า ในการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมยาสูบ
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่
มาตรการบรรเทาความกังวลของชาวไร่ยาสูบ
FCTC and Thai new bill

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC