หนังสือเผยเเพร่

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

Tuesday, 24 July 2018 15:16
รายงานสถิติการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2561
Friday, 25 May 2018 15:36
พลัง อสม.สานชุมชน ลดละเลิกบุหรี่เหล้า
Monday, 07 May 2018 10:00
คู่มือปฏิบัติงาน “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”(สำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ สสจ. , สสอ. ,รพ.สต. , อสม. และ อสส. ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561
Monday, 07 May 2018 09:52
สรุปรายงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖เรื่อง “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
Tuesday, 17 October 2017 13:54
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560
Tuesday, 08 August 2017 17:19
นําเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อกำรควบคุมยาสูบ (Abstract Book)
Monday, 30 November -0001 07:00
สรุป 25 ปี การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2535-2560
Monday, 30 November -0001 07:00
สรุปรายงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง “นโยบายควบคุมยาสูบ กับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
Thursday, 16 February 2017 15:39
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2559
Monday, 05 September 2016 15:20
นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ (Abstract book) การประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15
Saturday, 06 August 2016 15:24
สถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2559
Monday, 14 September 2015 00:00
รายงานสรุปสถานการณ์เฝ้าระวังเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ 5 มิติ

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC