หนังสือเผยเเพร่

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

Tuesday, 17 October 2017 13:54
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560
Tuesday, 08 August 2017 17:19
นําเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อกำรควบคุมยาสูบ (Abstract Book)
Monday, 30 November -0001 07:00
สรุป 25 ปี การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2535-2560
Monday, 30 November -0001 07:00
สรุปรายงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง “นโยบายควบคุมยาสูบ กับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
Thursday, 16 February 2017 15:39
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2559
Monday, 05 September 2016 15:20
นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ (Abstract book) การประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15
Saturday, 06 August 2016 15:24
สถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2559
Monday, 14 September 2015 00:00
รายงานสรุปสถานการณ์เฝ้าระวังเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ 5 มิติ
Monday, 14 September 2015 00:00
สรุปผลที่สำคัญการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2557
Monday, 14 September 2015 00:00
การนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ(Pre-conference) การประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาต ครั้งที่ 14
Friday, 01 May 2015 00:00
สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ และนำเสนอผลงานนวัตกรรม ฯสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)
Thursday, 24 July 2014 00:00
สรุปสถานการณ์ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยปี 2556 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC