ก้าวทันวิจัยกับ ศจย.

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

Tuesday, 03 July 2018 10:46

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

Rate this item
(0 votes)

11ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

Read 263 times Last modified on Tuesday, 03 July 2018 10:51

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC