ก้าวทันวิจัยกับ ศจย.

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561"CPTPP ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกที่ครอบคลุมและก้าวหน้า" โอกาสหรือความท้าทายสำหรับประเทศไทย
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560การทบทวนวรรณกรรม “บ้านปลอดบุหรี่”
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560"ภัยบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์" สิ่งที่นักศึกษา/บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนต้องรู้
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : “กำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3"การพัฒนาระบบข้อมูลของสถานพยาบาลด้านการช่วยเลิกบุหรี่"
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2558 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2"แนวทางประเมินนวัตกรรมการควบคุมยาสูบระดับพื้นที่"  
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2"พัฒนาศักยภาพบุคลากรทำงานด้านควบคุมยาสูบ"  
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1ประสิทธิผลและวิวัฒนาการ "ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่"
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2558 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1"บูรณาการเลิกบุหรี่"

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC