ก้าวทันวิจัยกับ ศจย.

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560การทบทวนวรรณกรรม “บ้านปลอดบุหรี่”
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560"ภัยบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์" สิ่งที่นักศึกษา/บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนต้องรู้
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : “กำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3"การพัฒนาระบบข้อมูลของสถานพยาบาลด้านการช่วยเลิกบุหรี่"
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2558 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2"แนวทางประเมินนวัตกรรมการควบคุมยาสูบระดับพื้นที่"  
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2"พัฒนาศักยภาพบุคลากรทำงานด้านควบคุมยาสูบ"  
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1ประสิทธิผลและวิวัฒนาการ "ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่"
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2558 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1"บูรณาการเลิกบุหรี่"
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2557 ปีที่ 6 ฉบับที่ 3"มาตรการทางสังคมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ"
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2557 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2"ลดการเข้าถึงยาสูบในเยาวชน"

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC