แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

เทศบาลตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องระดับตำบล ภายใต้โครงการจังหวัดมหาสารคามเมืองปลอดบุหรี่ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สัญญาเลขที่ 56 – 00 – 1647 โดยมีนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ลงนามในสัญญา โครงการได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556
จังหวัดมหาสารคาม เป็นที่รู้จักของภาคีเครือข่ายด้านการรณรงค์ “งานประเพณีปลอดเหล้า” โดยเฉพาะในช่วงปี 2553 – 2555 ได้ถูกยอมรับให้เป็นจังหวัดต้นแบบ “งานประเพณีปลอดเหล้าและการพนัน” ด้วยเงื่อนไขทางนโยบาย และกลไกจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน (นายชวน ศิรินันทพร) ซึ่งได้ให้ความสำคัญและทำหน้าที่ติดตาม กำกับความก้าวหน้าเป็นระยะ
ถอดบทเรียน การแสดงนิทรรศการในประเทศไทยของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ TABinfo ภาคธุรกิจยาสูบมีการกำหนดให้ประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงานเพื่อส่งเสริมการตลาดยาสูบภายใต้ชื่อ งาน TABINFO ASIA 2009
ถอดบทเรียนของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เรื่อง กลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ของโครงการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด การประชุมสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ถอดบทเรียนของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบเรื่อง ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ (Quit Lines) การประชุมสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและ
สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบและการส่งต่อแบบบูรณาการ จัดโดย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข
วันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยการบอกเล่าของคุณวิจิตรา บุญแจ้งซึ่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ว่าหลายหมู่บ้านใน ต.บ้านติ้ว
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีสุรา เมื่อไม่นานมานี้ (3 กันยายน 2556) มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัตราภาษีสุราครั้งใหญ่ในประเทศไทย หลังจากที่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน
ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 56 เรื่อง “การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่” ที่โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 70 คน ทำให้ได้รู้จักเครือข่าย
Page 1 of 2

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC