การนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ

การนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ

หนังสือตีพิมพ์ ฮิต: 373

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ (Pre-conference) วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.)ตลอดจนงานวิจัยด้านการควบคุมยาสูบจากหนว่ยงานอื่นๆ

และเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้พบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมืออันจะนาไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศต่อไป

ในปี2558 นี้เป็นครั้งที่ 5 ที่ได้จัดงานนี้ขึ้น มีผู้ให้ความสนใจส่งบทความเข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น 35 บทความ ตามประเด็นกรอบงานวิจัยที่มีความสาคัญดังนี้ หัวข้อการปูองกันนักสูบหน้าใหม่โดยเน้นจากัดการเข้าถึงยาสูบของเยาวชน การลดจานวนนักสูบเดิมในภาคชนบท โดยเฉพาะผู้บริโภคยาเส้น อันตรายจากากรสูบบุหรี่ การตลาดเพื่อสังคม การขยายสิทธิการเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ และการประเมินปนะสิทธิภาพมาตราการและนโยบาย โดยมีบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้มานาเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ จานวน 25 บทความ แบ่งเป็นนาเสนอปากเปล่า จานวน 12 บทความ และนาเสนอโปสเตอร์ จานวน 13 บทความ อันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านงานวิจัยและการขยายความร่วมมือทางวิชาการด้านการควบคุมยาสูบอย่างชัดเจน

ศจย.ต้องขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้พิจารณาบทความ ผู้นาเสนอบทความ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ด่างเสริมและผลักดันให้การจัดงานนาเสนอผลงานวิชาการครั้งนี้ประสบความสาเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี มีคุณภาพ มีคุณค่า และมีมาตรฐานซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์ในด้านการสร้างองค์ความรู้ที่ส่งเสริมการดาเนินการควบคุมบริโภคยาสูบของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

พิมพ์