สรุปสถานการณ์ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยปี 2556

สรุปสถานการณ์ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยปี 2556

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทาสรุปสถานการณ์ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยปี 2556 ฉบับนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินการควบคุมยาสูบตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555-2557 โดยเอกสารชุดนี้แสดงตัวชี้วัดการประเมินผลระบบการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ของประเทศไทยเพื่อตอบแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555-2557 และแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด 10 ตัวแรกจากตัวชี้วัดที่สาคัญระดับจังหวัด 18 ตัว ที่พัฒนาโดย ภาคีควบคุมยาสูบระดับจังหวัด, สานักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ในโอกาสนี้ ศจย. ขอขอบคุณ สานักงานสถิติแห่งชาติที่สนับสนุนข้อมูลโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากรไทยและข้อมูลโครงการสารวจอนามัยและสวัสดิการ และขอขอบคุณ สานักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ที่ให้การสนับสนุนทุนแก่ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.) ในการจัดทารายงานฉบับนี้
ศจย. ในฐานะศูนย์บริการวิชาการด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลจากเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับนักจัดการสุขภาพ 3 ปัจจัยเสี่ยงหลักด้าน ยาสูบ สุรา และอุบัติเหตุ


พิมพ์