การตลาดการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าบุหรี่/ผลิตภัณฑ์ยาสูบบนอินเตอร์เน็ต

การตลาดการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าบุหรี่/ผลิตภัณฑ์ยาสูบบนอินเตอร์เน็ต

สถานการณ์ปัญหา ในปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่เสนอสิ่งที่ผิดกฎหมาย ทำการโฆษณาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดต่างๆ โดยใช้ช่องโหว่ของการตรวจสอบเว็บไซต์ของภาคราชการ ซึ่งจากผลการสำรวจ “การตลาดการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าบุหรี่/ผลิตภัณฑ์ยาสูบบนอินเตอร์เน็ต” โดย ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ นักวิชาการคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้สำรวจผ่านทาง ICB Web Gateway พบเว็บไซต์โฆษณาและขายบุหรี่/ผลิตภัณฑ์ยาสูบบนอินเตอร์เน็ตของตลาดภายในประเทศไทย ที่ทำผิดกฎหมายทั้งสิ้น 636 เว็บไซต์

การห้ามโฆษณาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบบนอินเตอร์เน็ต ข้อมูลการวิจัยพบว่า 636 เว็บไซต์ (ณ เดือนเมษายน 2555) มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งผิดกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ/หรือ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ดังนั้นภาควิชาการจึงขอให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่งรัดจัดระบบควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าว ตลอดจน จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลังในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง

ซึ่งการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการส่งเสริมการขาย และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ตโดยมีแหล่งในประเทศไทย หรือการนำบุหรี่/ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ยังไม่ได้แจ้งส่วนประกอบถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้จำหน่ายหรือไม่เสียภาษีสรรพสามิต หรือตัวผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตในการขายเป็นการกระทำผิดกฎหมายพรบ.ยาสูบ พศ.2509 นอกจากนี้ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบทางอินเตอร์เน็ต ยังไม่สามารถควบคุมมิให้จำหน่ายแก่ผู้ซื้อที่อายุต่ำกว่า 18 ปีได้ และ ซึ่งการนำสิ่งผิดกฎหมายไปเสนอบนอินเตอร์เน็ต ถือเป็นความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  • ขอให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่งรัดจัดระบบควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าว
  • ขอให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง

พิมพ์