การควบคุมยาสูบ (Tobacco Control) ยาสูบเป็นอันตรายต่อสุขภาพและเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงที่สามารถป้องกันได้ ดังนั้นภารกิจในการควบคุมยาสูบจึงต้องอาศัยคนทางานความร่วมมือและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดในการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โดยใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า e-learning เป็นรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บรรจุเนื้อหาการควบคุมยาสูบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบุคลากรที่ทางานการควบคุมยาสูบ ที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านควบคุมยาสูบได้ง่าย สะดวก และนาไปใช้ประโยชน์เชื่อมโยงความคิดพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นในการทางานให้มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เศรษฐกิจและสังคม

หลักสูตรเนื้อหาการสอน

TRC E-LEARNING Basic Course
เนื้อหาสาระการเรียนรู้การควบคุมยาสูบ 5 บทเรียน
การเรียนรู้

  1. นโยบายการควบคุมยาสูบแห่งชาติ
  2. การให้ความรู้ ข้อมูล การชี้แนะ การตลาดในการควบคุมยาสูบ
  3. การโฆษณาโดยตรง
  4. การจาหน่ายการจากัดผลิตภัณฑ์ยาสูบ
  5. การห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ ที่ทางาน และที่ส่วนตัว 
อาจารย์ในหลักสูตร
  • นายแพทย์หทัย ชิตานนท์
  • ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์
  • ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร
  • อาจารย์ไพศาล ลิ้มสถิตย์
  • รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า
TRC E-LEARNING Advance Course