Community of Practice

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

ชุมชนตำบลปานัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี มีเป้าประสงค์ร่วมกันกับโรงเรียนและมัสยิดที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดยาสูบ เนื่องจากในพื้นที่มีประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปสูบยาสูบจำนวน 244 คน จากจำนวนประชากรทั้งสิ้น 746 คน (รวมทุกอายุ 1,084 คน) พื้นที่ตำบลปานัน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ…
ถอดบทเรียน : ชุมชนกำปงปาตาบูดีปลอดยาสูบ “เป็นศูนย์บริการด่านแรกแบบปฐมภูมิในชุมชนที่มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้พึ่งตนเองได้ และประชาชนมีสุขภาพดี” นั่นคือวิสัยทัศน์ของรพ.สต. การดำเนินงานลด ละยาสูบ ภายใต้โครงการ “ชุมชนปาตาบูดีน่าอยู่ สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดยาสูบ” โดยกิจกรรมในโครงการนี้อาศัยผู้นำศาสนาประจำมัสยิด อิหม่าน คอเต็บ แกนนำเยาวชนดารุลฟารุลอิซีน
จังหวัดตากเริ่มดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบตั้งแต่ปี 2554 มีเครือข่ายประชาคมจังหวัดตากซึ่งจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในปี 2553 มี คุณศิวะพร คงทรัพย์ เป็นผู้ประสานงาน ทำงานเรื่องบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้ชื่อเฉพาะว่า “เครือข่ายประชาคมงดเหล้าเฝ้าระวังบุหรี่” และทำงานเรื่องเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพโดยการให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องสิทธิการรักษา และยังรับเรื่องร้องเรียนด้วย
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ของบุคลากรโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ด้วยงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ทำให้แนวทางการทำงานเกี่ยวกับโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ได้เกิดขึ้นในปี 2558 โดย คุณพิทยา สังข์แก้ว พยาบาลชำนาญการ รับผิดชอบงานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ได้มุ่งขยายผลการดำเนินงานเข้าไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
กลไกในการลดการเข้าถึงบุหรี่แบบมีส่วนร่วมของนักเรียนชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : ข้อมูลสถิติจากสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค เกี่ยวกับสถานการณ์การบริโภคยาสูบในปี 2554 ของประชากรชายอายุ 15 ปีขึ้นไป ในจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ใน “ลำดับที่ 38 โดยมีปริมาณ 10.51 มวนต่อคนต่อวัน” จากเดิม 9.38 มวนต่อคนต่อวัน…
ถอดบทเรียน : ความครอบคลุมในการจัดพื้นที่ปลอดบุหรี่และสูบบุหรี่ในสถานประกอบการของเอกชน จ.พิษณุโลก นับเป็นเวลา 5 ปี ที่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ แต่ไม่มีการจัดพื้นที่ปลอดบุหรี่เท่าที่ควร เพราะสถิติการพบเห็น/ได้กลิ่น/เห็นก้นบุหรี่ภายในสถานที่สาธารณะ ในตลาดสดหรือตลาดนัดสูงถึงร้อยละ 82.72 เป็นการสะท้อนภาพการปล่อยปะละเลยการจัดพื้นที่ “เขตสูบบุหรี่” หรือ “เขตปลอดบุหรี่”
ถอดบทเรียน : การพัฒนาคุณภาพสถานบริการ “คลินิกอดบุหรี่” โรงพยาบาลสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่านก้าวล่วงสู่ปลายปี พ.ศ.2552 โรงพยาบาลสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการคลินิกอดบุหรี่ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดตั้งคลินิกอดบุหรี่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 แต่ยังพบปัญหา
ข้อมูลอัตราการป่วยและอัตราการตายจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.หนองโสน อำเภอสามง่าม มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ ดังนั้นจึงได้จัดทำแผนงานการลด ละ เลิกบุหรี่ขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีทักษะการจัดการระบบสุขภาพในชุมชนด้วยตนเอง เสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งของโครงสร้างชุมชนที่เอื้อต่อการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆอย่างเป็นระบบ
Page 1 of 2

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC