สัมมนาวิชาการควบคุมยาสูบ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

"ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการควบคุมยาสูบและพัฒนาโครงการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ภาคใต้" วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องจูบิลี่ โรงแรมหาดใหญ่โรงแรมหาดใหญ่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการควบคุมยาสูบในสถานศึกษา เรื่อง “Smoking Cessation among Adolescents” วันที่ 21 - 22 กันยายน 2553 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ศจย. ห้องประชุม 508
การประชุมสัมมนาเรื่องการวิจัยประเมินผล ด้านการควบคุมยาสูบ ตั้งแต่เวลา: 18 เมษายน 2554 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่: ณ เรือนพฤกษา บูติค รีสอร์ทรีสอร์ท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โครงการ การสัมมนาการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยใช้มาตรการทางภาษี (Seminar in Tobacco Control Consumption by Tax Measure) ด้วยปัจจุบันประเทศต่างๆทั่วโลกให้ความสำคัญเพิ่ม

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC