1. เหตุการณ์สำคัญล่าสุดด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ
 • 13 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทยพ.ศ. ... เพื่อ”ยกระดับโรงงานยาสูบขึ้นเป็นนิติบุคคล”
 • 3 มีนาคม 2560 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ... ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขณะนี้รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 • 20 มีนาคม 2560 ราชกิจจานุเษกษาประกาศ ออกประกาศพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 เป็นการรวมกฎหมายสรรพสามิต 7 ฉบับมาเป็นฉบับเดียว ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา
2. ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants) พบว่า
3.พฤติกรรมเสี่ยง (Behavioral risk) การบริโภคยาสูบ จากผลการสำรวจครัวเรือน
4.ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2557
5.การป่วย/การตาย (Morbidity/Mortality) ด้วยโรคที่สัมพันธ์กับยาสูบ
6.การตรวจจับความผิดปกติ (Event-based surveillance)

ที่มา ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์, ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ และปวีณา ปั้นกระจ่าง. สถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2559. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.). 2559.

ระดับจังหวัด

ผลกระทบจากการบริโภคยาสูบ

 • ผลกระทบทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ

การเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ

การดำเนินการควบคุมยาสูบ

ผลการประเมินสมรรถนะในการควบคุมยาสุบและปัญหาที่ท้าทาย
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ฐานข้อมูลเฝ้าระวังยาสูบของประเทศไทย 
แบบสอบถาม

ความก้าวหน้าในการดำเนินการควบคุมยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2554-2555

 • 22 มีนาคม 2555 เริ่มมีผลบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2554 เรื่องข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือจูงใจให้บริโภคในฉลากของซองบุหรี่และยาเส้น

 • 25 เมษายน 2555 เริ่มมีผลบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2554 เรื่องการแสดงข้อความ เกี่ยวกับสารพิษและสารก่อมะเร็งในฉลากของซองบุหรี่ซิกาแรต 

 • 12 มิถุนายน 2555 มติ ครม. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติพ.ศ.2555 – 2557 ซึ่งมีเป้าหมายลดอัตราการบริโภคยาสูบของประชาชน ลดปริมาณการบริโภคยาสูบต่อหัวประชาชนและการทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2557 ในสถานศึกษา

 • 21 สิงหาคม 2555 มีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบ (รวมภาษียาเส้นและยาเส้นปรุง) ของประเทศไทย การปรับครั้งนี้กำหนดอัตราตามมูลค่าและอัตราตามปริมาณใบยาสูบ ทำให้บุหรี่ซิกาแรตมีอัตราจัดเก็บตามมูลค่าจากร้อยละ 85 ร้อยละ 87 หรือตามปริมาณ 1 บาทต่อหนึ่งกรัม ส่วนภาษียาเส้นเพิ่มเป็นครั้งแรกจาก 0.01 บาท/10 กรัมเป็น 0.01 บาท/กรัม

 • เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2555 การประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่ พ.ศ. ... ซึ่งเป็นการรวมกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่เป็นฉบับเดียวกัน

 • มีนาคม 2556 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศมาตรการ “3 ลด 3 เพิ่ม” 
  3 ลด ได้แก่ 1. การลดนักสูบหน้าใหม่ (อายุ 15-24 ปี,19-24 ปี ) 2. ลดจำนวนผู้สูบเดิมในเขตชนบท โดยเฉพาะผู้ใช้ยาเส้น 3. ลดควันบุหรี่มือสองในที่ทำงาน ในที่สาธารณะ และที่บ้าน
  3 เพิ่ม ได้แก่ 1. เพิ่มกลไกการป้องกันอุตสาหกรรมยาสูบแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบของรัฐ 2. เพิ่มผู้ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบในระดับพื้นที่จังหวัดและท้องถิ่น 3. เพิ่มนวัตกรรมการดำเนินงานควบคุมยาสูบโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • 6 มีนาคม 2556 กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงฯ เพิ่มขนาดคำเตือนพิษภัยบนซองบุหรี่ จากร้อยละ 55 เป็น ร้อยละ 85 โดยให้จัดพิมพ์ภาพข้อความคำเตือน 10 แบบคละกัน ในอัตรา 1 แบบ ต่อ 5,000 ซอง มีผลบังคับใช้ 23 กันยายน 2557 (90 วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุด อ่านคำสั่ง -26 มิ.ย.2557)

 • สิงหาคม 2556 เริ่มการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่17) พ.ศ.2555 เรื่องภาพคำเตือนและการแสดงเลขหมายสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 บนซองยาเส้น

 • 28 พฤศจิกายน 2556 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ระหว่างกรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 • 18 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 มติ 5 การกำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • 19 มิถุนายน 2557 สสส. ผนึกเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพทั่วไทยเดินหน้าเปิดโครงการรณรงค์จิตอาสาขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ “รวมพลัง ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ ในพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 100%” โดยตั้งเป้าหมายของการรณรงค์ลดจำนวนผู้ได้รับควันบุหรี่มือสองลงได้ ร้อยละ 10

 • 25 พฤศจิกายน 2557 เสนอร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์ควบคุมยาสูบ พ.ศ. .... ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จากนั้น วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ...

 • 26 ธันวาคม 2557 กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศเรื่องกำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 กำหนดให้สินค้า 3 ประเภท ได้แก่ 1. บารากู่ดั้งเดิม 2. บารากู่ไฟฟ้า 3. บุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรในทุกกรณี

 • 18 กุมภาพันธ์ 2558 คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 9/2558 ลงนามเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ลงประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 กำหนดห้ามขาย / ห้ามให้บริการสินค้าดังต่อไปนี้ 1. บารากู่ดั้งเดิม 2. บารากู่ไฟฟ้า 3. บุหรี่ไฟฟ้า 4. ตัวยาบารากู่ดั้งเดิม 5. น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้า/บุหรี่ไฟฟ้า

 • 26 มีนาคม 2558 กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเปลี่ยนภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ 10 แบบ ลงราชกิจจานุเบกษา 2 เมษายน 2558 มีผลบังคับใช้ 29 กันยายน 2558

 • 9 กุมภาพันธ์ 2559 มีการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ซิกาแรตตามมูลค่าจากร้อยละ 87 เป็นร้อยละ 90 ของราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรมยาสูบ และปรับอัตราภาษีตามปริมาณเป็น 1.10 บาท/กรัม

 • 19 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่สอง พ.ศ. 2559 – 2562 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อลดอัตราการบริโภคยาสูบ และ ทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์

ที่มา ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์, ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ และปวีณา ปั้นกระจ่าง. สถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2559. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.). 2559.

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC