รวบรวมรายงานประชุมวิชาการบุหรี่แห่งชาติ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล

Monday, 16 July 2018 09:49

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 17

Rate this item
(0 votes)

โครงการจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 17 เรื่อง “บุหรี่ทาร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมอง” ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และประสบการณ์การดำเนินงานควบคุมยาสูบ
  ของภาคีเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ
 2. เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบร่วมกัน
 3. เพื่อเชื่อมประสานความร่วมมือในการควบคุมยาสูบในกลุ่มบุคคล องค์กร/สถาบันทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน
  และประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ ประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วย

 1. เครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ พยาบาล กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข หมออนามัย นักจิตวิทยา แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน เวชนิทัศน์
 2. หน่วยงานด้านการศึกษา ได้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัย
  จากสถาบันการศึกษาในทุกระดับชั้น
 3. หน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมสรรพากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติฯ
 4. องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณะประโยชน์ ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม สถาบันที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ
 5. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำบลและเทศบาล
 6. บุคคลผู้สนใจทั่วไป เช่น พระสงฆ์ นักบวช อสม. ผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชน ประชาชนในชุมชนต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการ 2 ชุด คือ

 1. คณะกรรมการอำนวยการการจัดประชุมวิชาการฯ มี นพ.หทัย ชิตานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ เป็นเลขานุการ
 2. คณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการฯ มี ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมี นักวิชาการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ เป็นเลขานุการ

วัน เวลา สถานที่ วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 1. วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 61 : พิธีเปิดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17
 2. วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 61 นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ

งบประมาณ แผนงานวิจัยและจัดการความรู้เพื่อการขับเคลื่อนควบคุมยาสูบพ.ศ.2558-2561 (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับทราบสถานการณ์การควบคุมยาสูบของไทยในปัจจุบัน ตลอดจนได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่ดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานอื่นในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเอง และได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการควบคุมยาสูบต่อไป

เอกสารโหลดเพิ่มเติมดังนี้

 1. โครงการจัดประชุมวิชาการฯ
 2. ร่างกำหนดการ
 3. ใบสมัครส่งบทคัดย่อ ทั้ง PDF และ word
 4. แผนที่งานประชุม

เอกสารประกอบงานประชุม

วันที่ 9 ก.ค. 2561

ห้อง Grand Ballroom

 9.00-10.30

10.45-12.00

พญ ปานทิพย์

นพ วันชาติ

ห้อง Grand A

13.30-15.00

15.00-16.30

ห้อง Grand B

ห้อง Grand C

13.30-15.00

15.00-16.30

ห้อง Board Room

วันที่ 10-7-2018

ห้อง Plenary GRAND AB

9.00-10.30

10.45-12.00

13.30-15.00

Q2 ปิยะวรรณ

จิระวัฒน์ Moderator

15.00-15.15 พิธีปิดการประชุม

Read 465 times Last modified on Monday, 16 July 2018 11:39

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC