การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 17

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 17

Nationalconference ฮิต: 490

โครงการจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 17 เรื่อง “บุหรี่ทาร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมอง” ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ ประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วย

คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการ 2 ชุด คือ

วัน เวลา สถานที่ วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

งบประมาณ แผนงานวิจัยและจัดการความรู้เพื่อการขับเคลื่อนควบคุมยาสูบพ.ศ.2558-2561 (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับทราบสถานการณ์การควบคุมยาสูบของไทยในปัจจุบัน ตลอดจนได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่ดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานอื่นในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเอง และได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการควบคุมยาสูบต่อไป

พิมพ์