การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 15

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 15

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 15 เรื่อง “นโยบายควบคุมยาสูบ กับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)” Tobacco Control Policies and Sustainable Development Goals
ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

  • เปิดรับบทคัดย่อ ถึงภายในวันที่ 26มิถุนายน 2559
  • ประกาศผลการพิจารณา ภายใน 5กรกฎาคม 2559
  • ลงทะเบียนเข้าประชุม ภายใน 15 กรกฎาคม2559
  • ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท (สำหรับนักเรียน นักศึกษา : 500 บาท)

เนื้อหาการประชุม

  • อภิปราย “นโยบายควบคุมยาสูบ กับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
  • Guest speaker by Kristu Jayanti เติมพลังชีวิตในการทำงาน
  • นำเสนองานวิจัยสร้างความรู้ใหม่, งานวิจัยนวตกรรมระดับพื้นที่, งานวิจัยระดับจังหวัด
  • นำเสนอต้นแบบการดำเนินงานควบคุมยาสูบใน Setting ต่างๆ
  • นำเสนอความก้าวหน้าแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ
  • ถอดบทเรียน อุปสรรคการผลักดัน พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

การส่งใบสมัครและบทคัดย่อสำหรับนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ (Pre-conference)ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตภายในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2559 สำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงาน จะได้รับการแจ้งยกเว้นค่าลงทะเบียน และผู้ที่ได้รับการตอบรับซึ่งมาจากต่างจังหวัดสามารถเบิกค่าที่พักและค่าเดินทางได้
สมัครเข้าร่วมประชุม : อ่านกำหนดการและ download ใบสมัครได้ทางเวบไซด์ ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2559 ทางโทรสาร 0-2354 - 5347 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือกรอกทาง www.trc.or.th ได้ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคมพ.ศ 2559

การชำระเงินค่าลงทะเบียน : 1,500 บาท (สำหรับนักเรียน นักศึกษา : 500 บาท)

โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “Tobacco Control (TRC)” ประเภทเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี หมายเลขบัญชี 051-2-63792-9
สอบถามรายละเอียด : ได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือคุณจินตนา ปีสิงห์ โทร 0-2354-5346, 08-5668-0421 / คุณพิมลรัตน์ แซ่ตั้ง โทร.09-4448-6295 ในวันและเวลาราชการ
และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ที่ www.trc.or.th ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2559


พิมพ์