หลักเกณฑ์
การสนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ สนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ

ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563 (เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2562)

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้กับนักวิชาการหรือนักวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศและงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทยได้ โดยอิงกรอบอนุสัญญาเพื่อการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco Control WHO : FCTC) ภายใต้บริบทของสังคมไทย ซึ่งสอดคล้องไปกับยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดจน มาตรการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศให้ทุนสนับสนุนชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญใน 8 ประเด็นดังนี้
  • มาตรการการควบคุมยาสูบในพื้นที่และชุมชน
  • มาตรการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ
  • การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพื่อการผลักดันนโยบายด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
  • มาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่
  • มาตรการด้านการเลิกบุหรี่
  • มาตรการเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ
  • มาตรการติดตามการทำการตลาดของบริษัทบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ
  • มาตรการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอแนวคิดการวิจัย (Concept paper)
เพื่อพัฒนาเป็น Proposal สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย. ประจำปี พ.ศ.2562 – 2563 (เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2562) และนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนวิทยานิพนธ์ได้ โดยศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ พร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการสมัครขอรับทุนได้ ดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านขวามือค่ะ

 

เงื่อนไขการขอรับทุน

  • ผู้ขอรับทุนจะต้องผ่านการอบรม TRC e-learning หลักสูตรการควบคุมยาสูบพื้นฐาน (basic course) จะได้รับใบรับรองการอบรม
  • Link เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ Basic course (E-learning) Click here

ขอข้อมูลงานวิจัยต่างๆ

06-4585-3818 / Email : webmaster@trc.or.th