งานประชุมวิชาการต่างประเทศ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Poster ที่ผู้ขอทุนนำไป present ที่งานประชุม WCTOH2015 ที่อาบูดาบี 16th World Conference on Tobacco or Health, Abu Dhabi, UAE.
รายงานสรุปการประชุมประเทศภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 6 (Sixth session, Conference of Parties, FCTC at World Trade Center, Moscow, Russia)
The World Customs Organization Excise Summit ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2555 ณ เมืองบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม ศูนย์วิจัยและจัดการเรียนรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล
Regional Technical Consultation on Tobacco Taxes ณ ธนาคารพัฒนาเอเชีย กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2555 ศูนย์วิจัยและจัดการเรียนรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล
Workshop on trade-related issues relevant to implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2555 ณ สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก
15th World Conference on Tobacco or Health (WCTOH 2012) ระหว่างวันที่ 20- 24 มีนาคม 2555 ณ ประเทศสิงคโปร์
Page 1 of 2

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC