การประชุมอบรมควบคุมยาสูบ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

การแถลงข่าว “ภาระโรคและต้นทุนที่สูญเสียจากการสูบบุหรี่” การอบรม “การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากการสูบบุหรี่ระดับจังหวัด” วันที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 – 17.30 น.

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC