การประชุมอบรมควบคุมยาสูบ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

การแถลงข่าว “ภาระโรคและต้นทุนที่สูญเสียจากการสูบบุหรี่” การอบรม “การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากการสูบบุหรี่ระดับจังหวัด” วันที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 – 17.30 น.

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC