รู้ทันกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ
เนื่องด้วยปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ทำให้การเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเตอร์เนตในปัจจุบันนั้นสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย ทำให้เกิดการโฆษณาสินค้าและขายสินค้าทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก เพราะค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือขายไม่แพงและยังมีช่องว่างในการตรวจสอบ อีกทั้งมาตรการในการป้องกันและตรวจสอบทั้งตัวข้อความ เนื้อหาสาระ และโฆษณาในอินเตอร์เนตยังขาดความจริงจังและต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูและเวบไซต์ที่ไม่เหมาะสมกับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และเวบไซต์ที่เสนอสิ่งผิดกฎหมายหรือขัดต่อความมั่นคงของประเทศ ทำให้การโฆษณาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดต่างๆ ได้ใช้ช่องว่างนี้มีเข้ามามีบทบาทในสื่อผ่านทางอินเทอร์เนต ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) จึงสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยโครงการธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบทางอินเตอร์เนต ช่วง 1:ประตูหลัก ICB Web ตลาดในประเทศไทย (Internet Cigarette Business (ICB): Phase I; ICB Web Gateway for…
ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น มาระยะหนึ่งแล้ว ความนิยมในผลิตภัณฑ์ยาสูบเหล่านี้มาจากสาเหตุทางด้านผลิตภัณฑ์ คือ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รูปร่างอุปกรณ์แปลกตา กลิ่นหอมมีรสผลไม้ สาเหตุทางด้านสังคม คือ มีการแพร่ระบาดในด้านแหล่งขาย ซื้อง่าย มีขายทุกที่ ๆ วัยรุ่นไป แม้กระทั่งตลาดนัดตามหมู่บ้านก็ยังมีจำหน่าย ความเชื่อผิดในกลุ่มวัยรุ่น คือ บารากู่ ไม่เสพติดเหมือนบุหรี่หรือไม่มีนิโคตินและทาร์เหมือนบุหรี่ หรือชูรสดีกว่าบุหรี่ธรรมดา ทำให้วัยรุ่นจำนวนมากรวมทั้งผู้หญิงเชื่อและกล้าที่จะลองผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ข้อเท็จจริงคือบารากู่และบุหรี่ชูรสมีนิโคตินเช่นเดียวกันกับบุหรี่ สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ช่วยแพร่กระจายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คือ การโฆษณาในสื่ออินเทอร์เนต และ เครือข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ย่านการค้าหลายแห่งยังวางจำหน่ายอย่างเปิดเผย และมีผู้ขายหลายรายให้เลือก…
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้ให้การสนับสนุนนักวิจัยแกนนำ คือ ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมจัดตั้ง “เครือข่ายรู้ทันและเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ” กับภาคีเครือข่าย เมื่อปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา และมีการดำเนินโครงการเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย ระยะที่สอง เมื่อ พ.ศ.2554 จากความสำเร็จที่ผ่านมาเพื่อให้การขับเคลื่อนและดำเนินการเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ศจย.ได้สนับสนุนให้มีการดำเนินโครงการเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย ระยะที่ 3 พ.ศ.2555 ด้วยเล็งเห็นตามหลักการว่าเนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้มีกฎหมายเข้มงวดในการควบคุมยาสูบ ทำให้บริษัทบุหรี่ข้ามชาติและของไทย มีความพยายามที่จะขยายตลาดโดยใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะกลยุทธ์ด้านการตลาดขายปลีก การตลาดอิเลคโทรนิค…

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner