การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9

12 January 2014

เรื่อง “เพศกับบุหรี่ : จุดเน้นการตลาดในผู้หญิง
วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

confer9th

ความเป็นมา
การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติเป็นเวทีวิชาการใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในแวดวงผู้ที่ทำงานด้านการควบคุมยาสูบทั้ง นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่จะมีโอกาสได้พบปะ แลกเปลี่ยน รับฟังการนำเสนอข้อมูลวิชาการที่เกิดขึ้นในรอบปีเพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน ด้านการควบคุมยาสูบในอนาคต ในปี พ.ศ.2553 องค์การอนามัยโลกได้ให้คำขวัญ “Gender and tobacco with an emphasis on marketing to women ” ให้แก่ประเทศสมาชิกและประชาคมโลก โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มเป้าหมาย “ผู้หญิง” ซึ่งประเทศไทยได้ขานรับแนวทางดังกล่าวและได้ให้ความหมายเพื่อเป็นทิศทางใน การขับเคลื่อนในสังคมไทย ด้วยคำขวัญว่า “หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่” ซึ่งคำขวัญของสังคมไทยแสดงให้เห็นถึงเจตนารมย์ในการทำงานควบคุมยาสูบในกลุ่ม ผู้หญิงที่มุ่งเป้าหมายทำให้ผู้หญิงปลอดบุหรี่ และการควบคุมการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้หญิง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และประสบการณ์การดำเนินงานควบคุมยาสูบของภาคีเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ
  • เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบร่วมกัน
  • เพื่อเชื่อมประสานความร่วมมือในการควบคุมยาสูบในกลุ่มบุคคล องค์กร/สถาบันทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชนและประชาชน