การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12

12 January 2014

เรื่อง “กลลวงโฆษณาของพ่อค้าบุหรี่

ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ


 

ความเป็นมา

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติเป็นเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในแวดวงผู้ที่ทำงานด้านการควบคุมยาสูบทั้งนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่จะมีโอกาสได้พบปะ แลกเปลี่ยน รับฟังการนำเสนอข้อมูลวิชาการที่เกิดขึ้นในรอบปีเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านการควบคุมยาสูบในอนาคต
ในปี พ.ศ.2556 องค์การอนามัยโลกได้ให้คำขวัญ “Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship” ให้แก่ประเทศสมาชิกและประชาคมโลก ซึ่งประเทศไทยได้ขานรับแนวทางดังกล่าวและได้ให้ความหมายเพื่อเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนในสังคมไทย ด้วยคำขวัญว่า “ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต” ซึ่งประเด็นดังกล่าว อยู่ในกรอบอนุสัญญาฯ มาตรา 13 โดยมีเป้าหมายดังนี้ (1) ภาคีทุกฝ่ายพึงตระหนักว่า การห้ามอย่างครอบคลุมเพื่อมิให้มีการโฆษณายาสูบ ส่งเสริมการขายยาสูบ และการให้การสนับสนุนโดยยาสูบนั้นจะช่วยลดปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ (2) ให้ภาคีแต่ละฝ่ายดำเนินการห้ามอย่างครอบคลุมเพื่อมิให้มีการโฆษณายาสูบ ส่งเสริมการขายยาสูบและการให้การสนับสนุนโดยยาสูบ ทั้งนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของภาคีนั้นนอกจากนี้ ภายใต้บังคับบริบทแวดล้อมทางกฎหมายและวิธีการทางเทคนิคซึ่งภาคีนั้นสามารถนำมาใช้ได้ ความในข้อนี้ให้รวมถึง การห้ามอย่างครอบคลุมเพื่อมิให้มีการโฆษณายาสูบข้ามพรมแดน การส่งเสริมการขายยาสูบหรือการให้การสนับสนุนโดยยาสูบ ซึ่งเริ่มขึ้นจากภายในอาณาเขตของรัฐตนในเรื่องนี้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่อนุสัญญานี้มีผลบังคับกับภาคีรายนั้น ให้ภาคีแต่ละฝ่ายดำเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหารมาตรการทางปกครอง หรือมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสม (3) ให้ภาคีทุกฝ่ายร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยี และวิธีการอื่นที่จำเป็นต่อการเอื้อให้การโฆษณายาสูบข้ามพรมแดนหมดสิ้นไป และ (4) ให้ภาคีพิจารณาถึงการขยายความในอนุสัญญานี้ โดยพิธีสารซึ่งกำหนดมาตรการที่เหมาะสมให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการห้ามอย่างครอบคลุม มิให้มีการโฆษณายาสูบ การส่งเสริมการขายยาสูบ และการให้การสนับสนุนของยาสูบอันมีลักษณะข้ามพรมแดน
ดังนั้นจึงเป็นภารกิจที่ท้าทายในการทำงานควบคุมยาสูบ ที่เรียกร้องพลังจากสถาบันสังคม หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และบุคคลต่าง ๆ ในสังคมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อ ที่จะต้องร่วมมือกันในการสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนในการควบคุมยาสูบ ที่สอดคล้องกับความมุ่งหวังดังที่ปรากฏในคำขวัญวันงดบุหรี่โลกในปีนี้ รวมทั้งรูปแบบบริการการเลิกบุหรี่ และสิ่งแวดล้อมที่ปลอดจากพิษภัยของบุหรี่ ซึ่งการจัดเวทีประชุมวิชาการ ฯ ครั้งนี้จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่ภาคีผู้ร่วมจัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายจะได้มีส่วนร่วมกันในการแสดงพลังในควบคุมยาสูบของประเทศไทย 
ฉะนั้นศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย ศูนย์เลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ มูลนิธิเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ (SEATCA) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 12 เรื่อง “กลลวง โฆษณา พ่อค้าบุหรี่” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย รวมทั้งส่งเสริมการทำงานของประชาคม เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ ที่จะส่งผลต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบได้ในอนาคต

 

เอกสารงานประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12

 • “ใครรับ ใครสนับสนุน โฆษณายาสูบ” คลิก 
 • Implications of the Trans-Pacific Partnership Agreement for Tobacco Control in Thailand คลิก 
 • กระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย ชุมชนปลอดบุหรี่ตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย คลิก 
 • การเขียนรายงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ คลิก 
 • การควบคุมยาสูบสู่การปฏิบัติ จังหวัดภาคใต้ตอนบน คลิก 
 • การควบคุมยาสูบหลังเปิดเสรีการค้า คลิก 
 • การดำเนินงานคลินิกอดบุหรี่(ฟ้าใส) เชิงรุก คลิก 
 • การดำเนินงานควบคุมยาสูบ ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ คลิก 
 • การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติ คลิก 
 • การนำและการสื่อสารภายในองค์กร คลิก 
 • การเฝ้าระวังการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมยาสูบ คลิก 
 • การพัฒนารูปแบบการเลิกสูบบุรี่แบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ คลิก 
 • การสื่อสารสาธารณะในชุมชน เพื่อชุมชนปลอดบุหรี่  คลิก 
 • คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลตำรวจ คลิก 
 • โครงการชุมชนปลอดบุหรี่ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง คลิก 
 • โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยปฏิบัติการเพื่อนำมติสมัชชาสุขภาพด้านยาสูบไปสู่การปฏิบัติ คลิก 
 • ใครรับ ใครสนับสนุน โฆษณายาสูบ คลิก 
 • ใครรับ ใครสนับสนุน โฆษณายาสูบ คลิก 
 • จัดการความรู้ชุมชนเป็นฐาน
 • ถอดบทเรียนการวิจัยสู่การเปลี่ยนแปลง กรณีการขับเคลื่อนสู่จังหวัดปลอดบุหรี่จังหวัดปัตตานี คลิก 
 • ถอดบทเรียนการวิจัยสู่การเปลี่ยนแปลง กรณีการขับเคลื่อนสู่จังหวัดปลอดบุหรี่จังหวัดร้อยเอ็ด คลิก 
 • ถอดบทเรียนการวิจัยสู่การเปลี่ยนแปลง กรณีการขับเคลื่อนสู่จังหวัดเลยปลอดบุหรี่ คลิก 
 • ถักทอเสริมพลังสู่เครือข่ายเขตปลอดบุหรี่ คลิก 
 • ทำไมต้องเพิ่มคำเตือนจาก 55% เป็น 85% คลิก 
 • ทำไมบริษัทบุหรี่ต้องการล้มกฎหมายขยายขนาดภาพคำเตือน คลิก 
 • บริษัทบุหรี่ฟ้องกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นอะไร คลิก 
 • บุหรี่ = ยาเสพติด คลิก 
 • ประสิทธิผลของโปรแกรมค่ายเลิกบุหรี่แบบมีส่วนร่วมของพี่เลี้ยง คลิก 
 • ประสิทธิภาพของนโยบายห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขายบุหรี่ คลิก 
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่ของผู้มารับบริการ คลิก 
 • ผลกระทบจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกต่อการควบคุมยาสูบในประเทศไทย คลิก 
 • ผลการวิจัยสู่การเปลี่ยนแปลงกรณีการขับเคลื่อนสู่จังหวัดปลอดบุหรี่ จังหวัดหนองบัวลำภู คลิก 
 • ผลการศึกษาระยะที่ 1 แบบแผนและฐานคิดของพฤติกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนของผู้ประกอบการร้าน.. คลิก 
 • ผลของการนวดฝ่าเท้าร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูบบุหรี่ คลิก 
 • ภาคีเครือข่าย โครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ คลิก 
 • ร่วมถักทอเสริมพลัง สู่เครือข่ายปลอดบุหรี่ คลิก 
 • รูปแบบการให้บริการเลิกบุหรี่ คลิก 
 • รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียน คลิก 
 • สถานการณ์การสูบบุหรี่ของพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และศิษย์วัดและผลของการจัดโปรแกรมพัฒนาวัดปลอดบุหรี่..  คลิก 
 • สถานการณ์เยาวชนไทย...กำลังตกเป็นเหยื่อ คลิก 
 • สรรพสิทธิประสงค์โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ คลิก 
 • อาวุธอานุภาพสูงในการควบคุมยาสูบ คลิก 

* หากท่านไม่สามารถเปิดไฟล์เอกสารได้ สามารถทำได้โดย คลิกขวาที่ลิงค์ไฟล์เอกสารแล้วเลือก Save as