การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11

12 January 2014

logo conference11th

เรื่อง “การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ”
(Against Tobacco Industry Interference)
ระหว่างวันที่ 15 –17 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ


ความเป็นมา

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติเป็นเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในแวดวงผู้ที่ทำงานด้านการควบคุมยาสูบทั้งนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่จะมีโอกาสได้พบปะ แลกเปลี่ยน รับฟังการนำเสนอข้อมูลวิชาการที่เกิดขึ้นในรอบปีเพื่อนำไป

สู่การพัฒนางานด้านการควบคุมยาสูบในอนาคต
ในปี พ.ศ.2555 องค์การอนามัยโลกได้ให้คำขวัญ “Tobacco Industry Interference” ให้แก่ประเทศสมาชิกและประชาคมโลก โดยให้ความสำคัญกับการเปิดโปงและตอบโต้กลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบที่มีมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้น และเป็นหนึ่งในความพยายามภายใต้กรอบอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบ หรือ WHO-FCTC เพราะสิ่งนี้เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งประเทศไทยได้ขานรับแนวทางดังกล่าวและได้ให้ความหมายเพื่อเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนในสังคมไทย ด้วยคำขวัญว่า “จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ” ซึ่งคำขวัญของสังคมไทยแสดงให้เห็นถึงเจตนารมย์ในการทำงานควบคุมยาสูบด้านการส่งเสริมให้สังคมรู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ ที่จะส่งผลต่อปัญหาการควบคุมยาสูบจากกลยุทธ์การตลาดที่ซับซ้อนและเป็นอันตรายต่อประชาชน โดยเน้นให้ผู้กำหนดนโยบายและสาธารณะรู้เท่าทันในเรื่องนี้
ดังนั้นจึงเป็นภารกิจที่ท้าทายในการทำงานควบคุมยาสูบ ที่เรียกร้องพลังจากสถาบันสังคม หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และบุคคลต่างๆ ในสังคมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อ ที่จะต้องร่วมมือกันในการสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนในการควบคุมยาสูบ ที่สอดคล้องกับความมุ่งหวังดังที่ปรากฏในคำขวัญวันงดบุหรี่โลกในปีนี้ รวมทั้งรูปแบบบริการการเลิกบุหรี่ และสิ่งแวดล้อมที่ปลอดจากพิษภัยของบุหรี่ ซึ่งการจัดเวทีประชุมวิชาการ ฯ ครั้งนี้จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่ภาคีผู้ร่วมจัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายจะได้มีส่วนร่วมกันในการแสดงพลังในควบคุมยาสูบของประเทศไทย
ฉะนั้นศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย ศูนย์เลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ มูลนิธิเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ (SEATCA) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 11 เรื่อง “การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ” (Against Tobacco Industry Interference) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย รวมทั้งส่งเสริมการทำงานของประชาคม เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ ที่จะส่งผลต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบได้ในอนาคต

เอกสารสำหรับดาว์นโหลด

เอกสารนำเสนองานประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11

วันที่ 15 สิงหาคม 2555

วันที่ 16 สิงหาคม 2555

วันที่ 17 สิงหาคม 2555