จัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14

15 June 2015

ด้วยแผนงานพัฒนางานวิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ(ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย” ในวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒)
ในการนี้ ศจย. พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความร่วมมือเพื่อการควบคุมยาสูบในประเทศไทย จึงใคร่ขอ

  1. เรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ สิทธิในการเข้าร่วมของท่าน คือ ฟรีค่าลงทะเบียน สำหรับค่าที่พัก และค่าเดินทางเบิกจากทางต้นสังกัด หากประสงค์เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ กรุณาส่งใบสมัครใบสมัครเข้าร่วมประชุม ไปยัง ศจย. ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) และสามารถจองที่พักโดยตรงกับทางโรงแรม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)
  2. เชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ (Pre-conference) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)
  3. เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพจังหวัด (สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่เกิน ๕๐คน ไม่รับผู้ลงทะเบียนหน้างาน) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)
  4. เชิญชวนสมัครเข้าร่วม TRC e learning Class ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่เกิน ๕๐ คน ไม่รับผู้ลงทะเบียนหน้างาน) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

สิทธิการเข้าร่วม ค่าลงทะเบียน : ประชุมวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 : 1,500 บาท (สำหรับนักเรียน นักศึกษา : 500 บาท)
การชำระเงิน : โอนเงินเข้าบัญชี เลขบัญชี 051-2-63792-9 ชื่อบัญชี “Tobacco Control (TRC)” ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
สามารถติดต่อกลับได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
สามารถติดต่อกลับได้ที่  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เบอร์โทรศัทพ์ 02-354-5346,094-448-6295 และทางแฟ็กซ์ 02-354-5347

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ 

เอกสารดาวน์โหลด