การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 16

โครงการจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 16 เรื่อง “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ที่มา : การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติเป็นเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในแวดวงผู้ที่ทำงานด้านการควบคุมยาสูบทั้งนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่จะมีโอกาสได้พบปะ แลกเปลี่ยน รับฟังการนำเสนอข้อมูลวิชาการที่เกิดขึ้นในรอบปีเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านการควบคุมยาสูบในอนาคต

con16 logo

คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการ 2 ชุด คือ

  1. คณะกรรมการอำนวยการการจัดประชุมวิชาการฯ มี นพ.หทัย ชิตานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ เป็นเลขานุการ
  2. คณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการฯ มี ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมี นักวิชาการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ เป็นเลขานุการ

วัน เวลา สถานที่ วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

  • วันที่ 24 ก.ค. 60 : พิธีเปิดและการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ
  • วันที่ 24-26 ก.ค.60 : การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16

เอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

1  “กระบวนการป้องกันนักสูบบุหรี่หน้าใหม่” โดยใช้พลังเยาวชนอัลฟารุก บ้านกือทอง ppt ico
2  การประเมินผลโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดเชียงใหม่ (ปีที่ 1) ppt ico
3  การบริหารจัดการงบบำบัดเลิกบุหรี่และสุรา งวดที่ 2 ปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ ppt ico
4  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ppt ico
5  ปัญหาความรับผิดทางแพ่งเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนจากอุตสาหกรรมยาสูบ ตาม FCTC มาตรา 19 ของประเทศไทย ppt ico
6  ผลของโปรแกรม 5ร. ต่อการเลิกบุหรี่ พื้นที่รพ.สต.บ้านพังสิงห์ ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช ppt ico
7  “ผลโปรแกรม เลิกบุหรี่ได้สุขภาพไฉไล อิ่มใจได้บุญ” ประยุกต์ใช้วิถีชีวิตมุสลิมในการช่วยเลิกบุหรี่ ppt ico
8  นวัตกรรมการแพทย์ทางเลือก 8 ฐานพิชิตบุหรี่ ppt ico
9  การพัฒนารูปแบบการเลิกบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ppt ico
10  ประสิทธิผลของเครือข่าย อสม.ต่อการช่วยเลิกบุหรี่ ppt ico
11  รูปแบบการควบคุมการสูบบุหรีโดยชุมชนเพือชุมชน ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ppt ico
12  TOBACCO : IMPACT ON DEVELOPMENT ppt ico
13  Achieving Tobacco SDG ppt ico
14  Tobacco : A Threat to Sustainable Development ppt ico
15  การเขียนบทความวิจัยในวารสารวิชาการ : มุมมองจาก Editor/Reviewer ppt ico
16  ภูมิทัศน์เศรษฐกิจการเมืองโลกกับการควบคุมยาสูบ ppt ico

 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

1  เปิดศักราชใหม่ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ppt slide ico
2  บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ E-Cigarette : การแพร่หลาย - มาตรการควบคุมของประเทศไทย ppt slide ico
3  Mobile Technologies& Innovation ppt ico
4  ประสิทธิผลการขยายรูปแบบฉลากคำเตือนเรื่องสุขภาพบนซองบุหรี่ 85% ที่มีต่อพฤติกรรมสนองตอบในการบริโภคบุหรี่ ของวัยรุ่นในประเทศไทย ปี พ.ศ.2558 ppt ico
5  การขับเคลื่อน GEN Z ในภาคตะวันออก ppt ico
6  เทคโนโลยี นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลิกบุหรี่-สื่อสังคมออนไลน์ที่ช่วยเลิกบุหรี่ : ๑๖๐๐ สายด่วนเลิกบุหรี่ ppt ico
7  เทคโนโลยี นวัตกรรมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ /สื่อสังคมออนไลน์ที่ช่วยเลิกสูบบุหรี่ ppt ico
8  การใช้สื่อสังคมออนไลน์และแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์อัจฉริยะที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 18-24 ปี ppt ico
9  การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาปีการศึกษา 2557 ppt ico
10  คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ จ.สุรินทร์ ppt ico
11  คลีนิกฟ้าใส เลิกบุหรี่ ppt ico
12  สื่อรณรงค์ SMD GenZ ppt ico
13  การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดนครราชสีมา ppt ico
14  งานวิจัยบุหรี่อิเล็กส์ทรอนิกส์ ในต่างประเทศ ppt ico
15  การจัดการเพื่อการช่วย..เลิกบุหรี่ ppt ico
16 ป้องกันนักสูบหน้าใหม่:ทุกคนมีส่วนร่วม ppt ico
17  บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยจริงหรือ ppt ico


วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

1  การจัดการเชิงประเด็น (จังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่) ppt ico
2  คุณธรรม จริยธรรม และความน่าเชื่อถือ ppt ico
3  จังหวัดตรังปลอดบุหรี่ ppt ico
4  จังหวัดปลอดบุหรี่ ppt ico
5  การดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตปลอดบุหรี่ ( 2554-2560) ppt ico
6  ตำบลปลอดบุหรี่ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ppt ico
7  ประสบการณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ppt ico
8  พลังของสื่อภาครัฐ และสื่อท้องถิ่นกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ ppt ico

 

siriwan

ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)