การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 16

โครงการจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 16 เรื่อง “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ที่มา : การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติเป็นเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในแวดวงผู้ที่ทำงานด้านการควบคุมยาสูบทั้งนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่จะมีโอกาสได้พบปะ แลกเปลี่ยน รับฟังการนำเสนอข้อมูลวิชาการที่เกิดขึ้นในรอบปีเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านการควบคุมยาสูบในอนาคต

cont16th

ประวัติการจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2526 เจ้าภาพที่จัดครั้งแรกคือ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อ
พ.ศ.2532 ช่วงที่บริษัทบุหรี่นอกกดดันให้รัฐบาลไทยเปิดตลาดบุหรี่ เป็นการประชุมเพื่อรณรงค์คัดค้านการเปิดตลาด
จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับชมรมแพทย์ชนบท ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2544 โดยสำนักควบคุมยาสูบ กรมการแพทย์ ที่พัทยา ตั้งแต่ครั้งที่ 4 ถึง ครั้งที่ 15 จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประเด็นหัวข้อเรื่อง ดังนี้ พัฒนาขบวนการควบคุม การบริโภคยาสูบให้เข้มแข็ง : ภารกิจที่ท้าทายของสังคมไทย, รวมพลังประชาคม ขจัดภัยบุหรี่, ร่วมมือ ประสานใจ สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ , เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยบุหรี่ , สิ่งคุกคามใหม่จากอุตสาหกรรมยาสูบ , เพศกับบุหรี่ : จุดเน้นการตลาดในผู้หญิง , FCTC เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ , การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ , กลลวงโฆษณาของพ่อค้าบุหรี่, เพิ่มภาษีบุหรี่ ลดคนสูบ ลดคนตาย และหนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย
ในการทำงานควบคุมยาสูบ ที่เรียกร้องพลังจากสถาบันสังคม หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และบุคคลต่าง ๆ ในสังคมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อ ที่จะต้องร่วมมือกันในการสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนในการควบคุมยาสูบ ซึ่งการจัดเวทีประชุมวิชาการ ฯ จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่ภาคีผู้ร่วมจัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายจะได้มีส่วนร่วมกันในการแสดงพลังในควบคุมยาสูบของประเทศไทย
ฉะนั้นศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 16 เรื่อง “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย รวมทั้งส่งเสริมการทำงานของประชาคม เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ ที่จะส่งผลต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และประสบการณ์การดำเนินงานควบคุมยาสูบของภาคีเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ
 2. เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบร่วมกัน
 3. เพื่อเชื่อมประสานความร่วมมือในการควบคุมยาสูบในกลุ่มบุคคล องค์กร/สถาบันทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชนและประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ ประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วย

 1. เครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ พยาบาล กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข หมออนามัย นักจิตวิทยา แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน เวชนิทัศน์
 2. หน่วยงานด้านการศึกษา ได้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาในทุกระดับชั้น
 3. หน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมสรรพากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติฯ
 4. องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณะประโยชน์ ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม สถาบันที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ
 5. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำบลและเทศบาล
 6. บุคคลผู้สนใจทั่วไป เช่น พระสงฆ์ นักบวช อสม. ผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชน ประชาชนในชุมชนต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการ 2 ชุด คือ

 1. คณะกรรมการอำนวยการการจัดประชุมวิชาการฯ มี นพ.หทัย ชิตานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ เป็นเลขานุการ
 2. คณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการฯ มี ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมี นักวิชาการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ เป็นเลขานุการ

วัน เวลา สถานที่ วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 • วันที่ 24 ก.ค. 60 : พิธีเปิดและการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ
 • วันที่ 24-26 ก.ค.60 : การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16

งบประมาณ แผนงานวิจัยและจัดการความรู้เพื่อการขับเคลื่อนควบคุมยาสูบพ.ศ.2558-2561 (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับทราบสถานการณ์การควบคุมยาสูบของไทยในปัจจุบัน ตลอดจนได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่ดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานอื่นในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเอง และได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการควบคุมยาสูบต่อไป

ผู้เสนอโครงการ  นายสุรศักดิ์ สินประกอบ นักวิชาการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

ผู้อนุมัติโครงการ ดร. ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

siriwan

ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)