การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 15

18 May 2016

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 15 เรื่อง “นโยบายควบคุมยาสูบ กับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)” Tobacco Control Policies and Sustainable Development Goals
ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 • เปิดรับบทคัดย่อ ถึงภายในวันที่ 26มิถุนายน 2559
 • ประกาศผลการพิจารณา ภายใน 5กรกฎาคม 2559
 • ลงทะเบียนเข้าประชุม ภายใน 15 กรกฎาคม2559
 • ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท (สำหรับนักเรียน นักศึกษา : 500 บาท)

เนื้อหาการประชุม

 1. อภิปราย “นโยบายควบคุมยาสูบ กับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 2. Guest speaker by Kristu Jayanti เติมพลังชีวิตในการทำงาน
 3. นำเสนองานวิจัยสร้างความรู้ใหม่, งานวิจัยนวตกรรมระดับพื้นที่, งานวิจัยระดับจังหวัด
 4. นำเสนอต้นแบบการดำเนินงานควบคุมยาสูบใน Setting ต่างๆ
 5. นำเสนอความก้าวหน้าแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ
 6. ถอดบทเรียน อุปสรรคการผลักดัน พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 7. การส่งใบสมัครและบทคัดย่อสำหรับนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ (Pre-conference)ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตภายในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2559 สำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงาน จะได้รับการแจ้งยกเว้นค่าลงทะเบียน และผู้ที่ได้รับการตอบรับซึ่งมาจากต่างจังหวัดสามารถเบิกค่าที่พักและค่าเดินทางได้
 8. สมัครเข้าร่วมประชุม : อ่านกำหนดการและ download ใบสมัครได้ทางเวบไซด์ ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2559 ทางโทรสาร 0-2354 - 5347 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือกรอกทาง www.trc.or.th ได้ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคมพ.ศ 2559

การชำระเงินค่าลงทะเบียน : 1,500 บาท (สำหรับนักเรียน นักศึกษา : 500 บาท)

 • โอนเงินเข้าบัญชี  ชื่อบัญชี “Tobacco Control (TRC)” ประเภทเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี หมายเลขบัญชี 051-2-63792-9
 • สอบถามรายละเอียด : ได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือคุณจินตนา ปีสิงห์ โทร 0-2354-5346, 08-5668-0421 / คุณพิมลรัตน์ แซ่ตั้ง โทร.09-4448-6295 ในวันและเวลาราชการ
 • และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ที่ www.trc.or.th ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2559

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์ เพื่อการควบคุมยาสูบ
ในวันพุธที่ 27 กรฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น.
ห้องที่ 1 : ห้องนำเสนองานวิจัยสร้างความรู้ใหม่ * รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอด้วยวาจา *

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ผู้เสนอ

ประเภทการนำเสนอ

ด้านลดนักสูบในชนบท เน้นผู้สูบยาเส้นและวิจัยปฏิบัติการ

1.

ความกังวลใจของของชาวไร่ยาสูบพันธุ์เบอร์เล่ย์ จังหวัดสุโขทัยที่มีต่อร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

ดร.จักรพันธ์  เพ็ชรภูมิ
และคุณอดิเรก  มีบุญ

ด้วยวาจา

2.

เครือข่ายท้องถิ่น: ปัจจัยสำคัญต่อการตอบสนองตอบสนองต่อนโยบายและแผนควบคุมยาสูบแห่งชาติของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ

ดร.ธนพฤกษ์   ชามะรัตน์

ด้วยวาจา

ด้านการปฏิรูปกฎหมายควบคุมยาสูบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้

3.

การชั่งน้ำหนักประโยชน์ระหว่างสุขภาพและการค้า ในประเด็นสิทธิในเครื่องหมายการค้า กรณีศึกษาการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการแปรเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าของอุตสาหกรรมยาสูบ (การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์ของผู้นำเสนอตามหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

คุณวศิน พิพัฒนฉัตร

ด้วยวาจา

4.

การให้เหตุผลทางกฎหมายของหลักความจำเป็นในการปกป้องชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์ในฐานะเป็นข้อยกเว้นต่อหลักการของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศศึกษากรณี :  บรรจุภัณฑ์แบบเรียบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ

คุณณัฐกานต์ พงษ์พันธ์ปัญญา

ด้วยวาจา

ด้านการช่วยเลิกบุหรี่

5.

ประสิทธิผลการสุมยาสมุนไพรเพื่อช่วยเลิกบุหรี่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

คุณสุรเดช คชสารทอง

ด้วยวาจา

6.

ผลของการช่วยเลิกบุหรี่ในผู้เสพติดบุหรี่ในชุมชนด้วยการนวดกดจุดเท้าและ 2A โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

คุณสมศรี  โพธิ์ประสิทธิ์

ด้วยวาจา

ด้านป้องกันนักสูบหน้าใหม่ โดยเน้นจำกัดการเข้าถึงยาสูบของเยาวชน

7.

นวัตกรรมสื่อสร้างภูมิคุ้มกันพฤติกรรมเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย “เด็กไทยคิดได้ ไม่สูบบุหรี่”

ดร.ภญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร

ด้วยวาจา


คำแนะนำในการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา 
ห้องที่ 1 : ห้องนำเสนองานวิจัยสร้างความรู้ใหม่

 • เตรียมนำเสนอเพาเวอร์พอยท์ (power point) ไม่ควรเกิน 10 - 15 สไลด์
 • เวลาในการนำเสนอ 20 นาที เวลาซักถาม 5 นาที
 • ส่งไฟล์สไลด์เพาเวอร์พอยท์ที่จะนำเสนอมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
 • ส่งใบสมัครเข้าร่วมงานประชุมฯ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานด้วยวาจา จะได้รับการแจ้งยกเว้นค่าลงทะเบียน และผู้ที่ได้รับการตอบรับซึ่งมาจากต่างจังหวัดสามารถเบิกค่าที่พักและค่าเดินทางได้

สำหรับรายชื่อหัวข้อด้านล่างนี้ โปรดตรวจสอบจากเอกสารรายชื่อ จากไฟล์แนบ ด้านล่างค่ะ

 1. การนำเสนองานวิจัยสร้างความรู้ใหม่ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอด้วยโปสเตอร์
 2. การนำเสนองานวิจัยนวัตกรรมระดับพื้นที่และประเมินจังหวัดปลอดบุหรี่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ โปรดตรวจสอบจากไฟล์แนบ ด้านล่างค่ะ