การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13

22 May 2014

กำหนดการประชุมวิชาการ "บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 13 เรื่อง "เพิ่มภาษีบุหรี่ ลดคนสูบ ลดคนตาย (Raising Tobacco Taxes Reduces Smoker and Death)" ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่  28  กรกฎาคม พ.ศ.2557 (Pre-conference)

 • เวลา 9.00 – 16.30 น. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ
  • ห้องที่ 1 : ห้องนำเสนองานวิจัยสร้างความรู้ใหม่    
  • ห้องที่ 2 : ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนปฏิบัติผู้ขับเคลื่อนระดับจังหวัด 15+17 จังหวัด (ลงทะเบียนล่วงหน้า เฉพาะผู้ขับเคลื่อนระดับจังหวัด) 
 • ภาคค่ำ : ปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร E-learning โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถผู้ทำงานควบคุมยาสูบระดับจังหวัด

วันอังคารที่  29 กรกฎาคม พ.ศ.2557

 • 07.30-08.45 น.      ลงทะเบียน        
 • 08.45-09.15 น.      พิธีเปิดการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 13 ประธาน : นพ.นพพร  ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • 09.15-10.00 น.      Keynote speaker by Dr. Haik Nikogosian Head of the Convention Secretariat Year 2007-2014
 • 10.00 -10.30 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
 • 10.00-10.30 น.      แถลงข่าวการประชุม เรื่อง ภาษีบุหรี่ ลดคนสูบ ลดคนตาย (ห้อง Executive room)
 • 10.30-11.30 น.      อภิปรายเรื่องระบบภาษียาสูบเตรียมการสำหรับ AEC (ผู้แทนจากกรมสรรพสามิต ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้แทน กรมควบคุมโรค และ รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์)  
 • 11.30-12.00 น.      แผนยุทธศาสตร์การควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านยาสูบ ของ สสส. พ.ศ 2558-2560 โดย ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส.                    
 • 12.00-13.30 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ
  • 12.00-13.30 น.      ห้องย่อยพิเศษ 1 : เครือข่ายเภสัชกรรม ฯ (อาหารกล่อง)
  • 12.00-13.30 น.     ห้องย่อยพิเศษ 2 : การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ, การปราบปรามการลักลอบบุหรี่หนีภาษีและ best practice ในการบังคับใช้กฎหมาย (อาหารกล่อง) (ผู้แทนจากสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ, ผู้แทนสำนักตรวจสอบและปราบปราม กรมสรรพสามิต, ผู้แทนทีมจังหวัดที่เห็นกรณีตัวอย่าง)
 • 13.30-16.30 น.      ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น (3 ห้อง)
  • ห้องที่ 1 : 13.30-15.00 .      “รูปแบบการให้บริการเลิกบุหรี่”
  • ห้องที่ 1 : 15.00-16.30 .      ทิศทาง เครือข่ายแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัช
 • เทคนิคการแพทย์และกายภาพฯ ช่วยเลิกบุหรี่
  • ห้องที่ 2 : 13.30-15.00 .      สื่อมวลชนท้องถิ่น และเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
  • ห้องที่ 2 : 15.00-16.30 .      โครงการบูรณาการ บุหรี่ สุรา และยาเสพติด
  • ห้องที่ 3 : 13.30-16.30 .      การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และการรณรงค์ติดสติกเกอร์สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่

วันพุธที่  30 กรกฎาคม พ.ศ.2557

 • 08.30-09.00 น.    ลงทะเบียนและรับเอกสารเพิ่มเติม
 • 09.00-09.45 น.    สถานการณ์กรณีบริษัทบุหรี่ฟ้องกระทรวงสาธารณสุขกรณีเพิ่มคําเตือนเป็น 85%
  • โดย  นพ.นพพร  ชื่นกลิ่น     รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
  • ดร.ปกป้อง  ศรีสนิท    
  • ดร.สาวตรี  สุขศรี         
 • 09.45-10.15 น.    การบรรยายพิเศษเรื่อง “ฉีกหน้ากากบริษัทบุหรี่: Just a Fake CSR” โดย Mr.Jalal, Sustainability and Social Responsibility Strategist, Indonesia ผู้ดำเนินรายการและแปลโดย คุณบังอร ฤทธิภักดี เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ (SEATCA)
 • 10.15-10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
 • 10.30-12.00 น.    ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น  (3 ห้อง)
  • ห้องที่ 1   การเฝ้าระวังอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ
  • ห้องที่ 2   ชุมชน และ การควบคุมยาสูบโดยชุมชนเป็นฐาน
  • ห้องที่ 3  กรณีศึกษาการเก็บภาษียาสูบของไทยและต่างประเทศ
   • ผลกระทบการประเมินการใช้ TAXSIM MODELต่อราคา คุณสุมาลี สถิตชัยเจริญ  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   • กรณีศึกษาการเก็บภาษียาสูบของกรณีญี่ปุ่น และฝรั่งเศส ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต  
   • กรณีศึกษาการเก็บภาษียาสูบของกรณีอาเซียน คุณบังอร ฤทธิภักดี  เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ (SEATCA)
 • ผู้ดำเนินรายการ :  ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
  • 12.00 -13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
  • 13.00 - 14.30 น.       สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
  • 14.30 - 15.00 น.    พิธีปิดการประชุม

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


 ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับงานประชุม