รวบรวมงานวิจัยด้านยาสูบที่ตีพิมพ์ ฉบับภาษาไทย

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

Friday, 01 December 2017 16:38
บทความงานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ทำงานปออดบหรี่ 2557
Friday, 01 December 2017 16:37
สถานการณ์สูบบุหรี่ในพระสงฆ์นุสรณ์ 2557

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC