รวบรวมงานวิจัยด้านยาสูบที่ตีพิมพ์ ฉบับภาษาต่างประเทศ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

Friday, 01 December 2017 16:34
Evaluation of Quit-Calendar in Smoking Cessation at Sanpasithiprasong Hospital, Ubon Ratchathanitchathani

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC