รวบรวมงานวิจัยด้านยาสูบที่ตีพิมพ์ ฉบับภาษาต่างประเทศ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

Friday, 01 December 2017 16:34
Evaluation of Quit-Calendar in Smoking Cessation at Sanpasithiprasong Hospital, Ubon Ratchathanitchathani

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC