รายงานกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

ศจย.จัดประชุมคณะกรรมการปรึกษาวิชาการฯ เพื่อกำหนดประเด็นวิจัยสำคัญ เมื่อวันที่  20 กันยายน พ.ศ.2560  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ  (ศจย.) โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการ ศจย. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการปรึกษาวิชาการ ศจย. ครั้งที่ 1/2561 โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นพ.หทัย  ชิตานนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานคณะกรรมการ
สรุปวาระการประชุมกลุ่มศึกษานโยบายเศรษฐศาสตร์ด้านยาสูบ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 17 คน หน่วยงานผู้จัด : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ผู้สรุปการประชุม : นางสาวสุภัทรา โนนคล้อ บันทึกการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม…
สรุปโครงการอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 5 ในวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ เกสรไอลินธิ์ รีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี การจัดอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบให้กับบุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการ นักวิจัย ครูนักรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ องค์กรเพื่อการทำงานด้านการควบคุมยาสูบ
สรุปการประชุมเสวนา เรื่อง “ปัจจุบันและอนาคตธุรกิจยาสูบของไทย”สรุปการประชุม : การบรรยายในหัวข้อ : “ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อป้องกันการแปรรูปรัฐวิสาหกิจยาสูบของไทย”
การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ.2559-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ ครั้งทื่ 1/2561 วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหนคร
หัวข้อการประชุมหารือเตรียมการสำหรับ Teleconference กับทาง WHO ในโครงการ mCessation ของ WHO เพื่อเสนอการทดสอบนวัตกรรมข้อความอัตโนมัติช่วยเลิกบุหรี่และการใช้ข้อความร่วมกับโทรสายด่วนเลิกบุหรี่1600สาระสำคัญคือ ประเทศไทย สายด่วนเลิกบุหรี่1600 ได้ทดลองใช้ US NCI Library messages มาทดลองสำหรับผู้ที่ตกลงเลิกบุหรี่แล้ว โดยมีทางเลือก 3 ทางเปรียบเทียบกันดังนี้
สรุปการประชุมขับเคลื่อนนโยบายโครงการ ๓ ล้าน ๓ ปีเลิกบุหรี่ทั่ว ไทย เทิดไท้องค์ราชัน สำหรับสาธารณสุขอำเภอวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น.
สรุปการจัดอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบ โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 4 ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ บ้านสวนลิ้นจี่แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานการประชุมพิจารณากรอบแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ (ครึ่งแผน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานครระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมพัฒนาโครงร่างวิจัยและเปิดบ้าน ศจย. คือ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่สนใจรับทุนและผู้ที่พลาดทุนวิจัยจากครั้งก่อนเข้าร่วมเสนอหัวข้อวิจัยในครั้งนี้ และสร้างความเข้าใจกับนักวิจัยเกี่ยวกับโจทย์การวิจัยรวมถึงลักษณะของโครงร่างการวิจัยการจัดทำกรอบแนวคิด ทั้งนี้ได้พูดคุยตอบคำถามถึงประเด็นที่ผู้เข้าร่วมประชุมสงสัย
Page 1 of 4

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC