รวบรวมรายงานประชุมวิชาการบุหรี่แห่งชาติ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมนูหลัก ศจย.

  โครงการจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 17 เรื่อง “บุหรี่ทาร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมอง” ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
โครงการจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 16 เรื่อง “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 15 เรื่อง “นโยบายควบคุมยาสูบ กับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)” Tobacco Control Policies and Sustainable Development Goalsระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
ด้วยแผนงานพัฒนางานวิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ(ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย” ในวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กำหนดการประชุมวิชาการ "บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 13 เรื่อง "เพิ่มภาษีบุหรี่ ลดคนสูบ ลดคนตาย (Raising Tobacco Taxes Reduces Smoker and Death)" ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
เรื่อง “กลลวงโฆษณาของพ่อค้าบุหรี่” ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ   ความเป็นมา การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติเป็นเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในแวดวงผู้ที่ทำงานด้านการควบคุมยาสูบทั้งนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่จะมีโอกาสได้พบปะ แลกเปลี่ยน รับฟังการนำเสนอข้อมูลวิชาการที่เกิดขึ้นในรอบปีเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านการควบคุมยาสูบในอนาคตในปี พ.ศ.2556 องค์การอนามัยโลกได้ให้คำขวัญ “Ban tobacco advertising, promotion…
Page 1 of 3

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC