ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ
-- (ปี พ.ศ.2561) --

หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้กับนักวิชาการหรือนักวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศและงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทยได้ โดยอิงกรอบอนุสัญญาเพื่อการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco Control WHO: FCTC) ภายใต้บริบทของสังคมไทย

ลักษณะของชุดโครงการวิจัย

ชุดโครงการตามโจทย์วิจัย ประกอบด้วยโครงการวิจัยหลายโครงการที่มุ่งศึกษาในมิติต่างๆของประเด็นวิจัยหลักเพื่อนำผลการศึกษาวิจัยมาประกอบกันในการนำไปสู่การจัดการความรู้และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยโครงการวิจัยในชุดโครงการมีลักษณะ ดังนี้

 1. เป็นโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบสอดคล้องกับความต้องการเชิงนโยบายของประเทศ และการดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO-FCTC) ที่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กำหนดไว้
 2. เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทย ทั้งที่เป็นการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้การวิจัยเพื่อมุ่งเป้าหรือการวิจัยเชิงประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมยาสูบ
 3. เป็นโครงการวิจัยที่พัฒนาอย่างมีมาตรฐานเชิงวิชาการ ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าจะนำมาซึ่งผลงานวิจัยมีคุณภาพที่สามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ หรือนำเสนอในเวทีวิชาการต่าง ๆ
 4. ผลงานวิจัยที่ขอทุนของ ศจย. จะต้องมีการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการทุกเรื่อง และจะต้องได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ก่อนจะมีการเบิกเงินในงวดสุดท้ายของสัญญา
 5. ผลจากการดำเนินงานต่างๆ ตามสัญญานี้อันรวมถึงผลงานต้นฉบับ บทความ สิ่งตีพิมพ์ เป็นต้น เมื่อแล้วเสร็จให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของ “ผู้ให้ทุน” และ “ผู้รับทุน” แต่ “ผู้รับทุน” ไม่มีสิทธิที่จะนำไปตีพิมพ์ เผยแพร่ซ้ำ ดัดแปลง หรือทำสำเนา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก “ผู้ให้ทุน”
 6. ผ่านการอบรม TRC e-learning หลักสูตรการควบคุมยาสูบพื้นฐาน(basic course)

ลักษณะของทุนประเภทงานวิจัยทั่วไป

 1. เพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบสอดคล้องกับความต้องการเชิงนโยบายของประเทศ และการดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO-FCTC) และมีการประเมินหรือคิดค้นนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ
 2. เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทย และเป็นการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้การวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมยาสูบ
 3. เป็นโครงการวิจัยที่พัฒนาอย่างมีมาตรฐานเชิงวิชาการ ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าจะนำมาซึ่งผลงานวิจัยมีคุณภาพที่สามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ หรือนำเสนอในเวทีวิชาการต่าง ๆ
 4. ผลงานวิจัยที่ขอทุนของ ศจย. จะต้องมีการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการทุกเรื่อง และจะต้องได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ก่อนจะมีการเบิกเงินในงวดสุดท้ายของสัญญา
 5. ใช้งบประมาณ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
 6. ผลจากการดำเนินงานต่างๆ ตามสัญญานี้อันรวมถึงผลงาน ต้นฉบับ บทความ สิ่งตีพิมพ์ เป็นต้น เมื่อแล้วเสร็จให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของ “ผู้ให้ทุน” และ “ผู้รับทุน” แต่ “ผู้รับทุน” ไม่มีสิทธิที่จะนำไปตีพิมพ์ เผยแพร่ซ้ำ ดัดแปลง หรือทำสำเนา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก “ผู้ให้ทุน”
 7. จะต้องเป็นงานวิจัยที่ไม่เคยมีบุคคลศึกษาหัวข้อนี้มาก่อน
 8. ผ่านการอบรม TRC e-learning หลักสูตรการควบคุมยาสูบพื้นฐาน(basic course)

คุณสมบัติของผู้รับทุนวิจัย

 1. อาจารย์ นักวิจัย หรือนักวิชาการ ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ/ ภายใต้กำกับของรัฐ   
 2. นักวิชาการอิสระและบุคคลทั่วไป ซึ่งเคยมีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการทั่วไป หรือวงการการควบคุมยาสูบ
 3. ผู้วิจัยหลัก (PI) ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในประเด็นวิจัยที่รับทุน

ในกรณีที่เป็นบุคคลทั่วไป จำเป็นต้องมีนักวิชาการ / นักวิจัย ซึ่งมีประสบการณ์และผลงานวิจัยอันเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาการหรือควบคุมยาสูบ คอยกำกับดูแลเป็นที่ปรึกษา และมีเวลาให้คำปรึกษาแก่ผู้วิจัย
โดยมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้รับทุนวิจัย ตลอดจนที่ปรึกษา ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบทั้งทางตรงและทางอ้อม หากมีการแจ้งเท็จหรือปิดบังข้อเท็จจริง ศจย.จะงดการให้ทุนและจะขอเรียกเงินทุนที่สนับสนุนคืนทันที

การยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน

 • ผู้ขอรับทุนวิจัยจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการให้ ศจย. ตามแบบฟอร์มที่ ศจย.กำหนด โดยส่งข้อเสนอโครงการมายังสำนักงาน ศจย. หรือทางอีเมล์ของ ศจย. ที่ research1@trc.or.th
 • การกำหนดงบประมาณของโครงการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ศจย. กำหนด
image

การกลั่นกรองและพิจารณาข้อเสนอโครงการ

การกลั่นกรองและพิจารณาโครงการ กระทำโดยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ สสส.กำหนด และพิจารณาตามนโยบายและทิศทางการวิจัยของ ศจย. รวมทั้งหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนของ สสส. รวมถึงการพิจารณาศักยภาพ และความน่าเชื่อถือของนักวิจัย โดย ศจย. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

 1. ความชัดเจนของคำถามการวิจัย เป้าหมายการใช้ประโยชน์
 2. การทบทวนวรรณกรรม
 3. ระเบียบวิธีวิจัย
 4. การวิเคราะห์ผลการวิจัย
 5. การใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย
 6. ประสบการณ์ของผู้เสนอโครงการและความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามข้อเสนอ

ศจย. ขอสงวนสิทธิ ในการยุติการพิจารณาในขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลประกอบ ไปยังผู้ขอรับทุนทราบ เมื่อผลการพิจารณาสิ้นสุด

ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน ๒ ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่าง ศจย.และผู้รับทุน

การกำหนดงบประมาณเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณที่ ศจย.สนับสนุน ขึ้นอยู่กับขอบเขตเนื้อหา และผลลัพธ์ของโครงการวิจัย โดยการกำหนดงบประมาณ ผู้ขอรับทุนควรประมาณการค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมกับปริมาณงาน โดยศจย.ขอสงวนสิทธิการสนับสนุนงานวิจัยในกรณีงานวิจัยนั้นได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นเพียงพอแล้ว

การกำหนดงบประมาณให้ แยกตามหมวดหมู่ ดังนี้

 • หมวดค่าตอบแทน หมายถึง ค่าตอบแทนนักวิจัย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทางวิชาการ และค่าตอบแทนการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
 • หมวดค่าใช้สอย หมายถึง ค่าใช่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/ปฏิบัติงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเช่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร
 • หมวดค่าวัสดุ หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาสิ่งของที่เมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป เช่น ค่าอุปกรณ์สำนักงาน ค่าสารเคมี
 • หมวดค่าสาธารณูปโภค หมายถึง ค่าติดต่อสื่อสาร และค่าไปรษณีย์
 • หมวดค่าธรรมเนียมสถาบัน (เฉพาะกรณี) ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าใช้จ่ายในโครงการ (ไม่รวมหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทนนักวิจัย)
 • หมวดรายจ่ายอื่น ๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายใด ๆ ข้างต้น

ผู้สนใจติดต่อและส่งเอกสารขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ที่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ที่อยู่ ศูนย์บริการทางการแพทย์ สาขาโรงเรียนเรวดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหิดล เลขที่ 108 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Tel 085-6680421, 064-5853818 E mail: webmaster@trc.or.th , research1@trc.or.th

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถดาวน์โหลด เอกสารและแบบฟอร์มเพื่อการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ที่ www.trc.or.th

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC