นโยบายการสนับสนุนทุนวิจัย
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล

นโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยและความสำคัญ

การวิจัย คือ การแสวงหาเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ได้คำตอบในการแก้ไขปัญหาหรือให้ได้มาซึ่งกฎเกณฑ์ ทฤษฏีใหม่ โดยมีระบบขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมถึงการใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในการสรุปอย่างตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ ล้วนมีความสำคัญเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์และสังคมอย่างมากเนื่องจากสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวเรานั้นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สร้างการเรียนรู้ให้แก่มนุษย์และเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็เพราะมี “การวิจัย”
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) จึงเล็งเห็นและได้ให้ความสำคัญในการวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ สนับสนุนการสร้างงานวิจัยและสนับสนุนนักวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศและงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย โดยอิงกรอบอนุสัญญาเพื่อการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco Control WHO: FCTC) ภายใต้บริบทของสังคมไทย ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สนับสนุนทุนเพื่อการวิจัยมาตั้งแต่ พ.ศ.2548 อย่างไรก็ตาม การควบคุมยาสูบมีพลวัตร จึงมีความจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์ ประเมินผลการดำเนินงาน และชี้แนะนโยบายที่มีประสิทธิภาพใหม่ๆ โดยที่มีกฎหมายใหม่กำลังจะประกาศใช้ ศจยจึงได้จัดทำโจทย์วิจัย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ

หัวข้อคำถามการวิจัยด้านการควบคุมยาสูบสำหรับระดับปริญญาโทและเอก (หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่จะขอทุนจาก ศจย. จะต้องแจ้ง และได้รับความเห็นชอบ ก่อนมีการสอบวิทยานิพนธ์)

 1. เป็นการวิจัยเชิงทดลองมาตรการ (intervention research) ในกลุ่มประชากรทุกกลุ่ม
 2. เป็นงานวิจัยประเมินผล สำหรับมาตรการระดับชุมชน องค์กร ประเทศ
 3. วิจัยในกลุ่มประชากรใหม่ๆ เช่น กลุ่มแรงงานย้ายถิ่น/แรงงานนอกระบบ/กลุ่มแท็กซี่/ชนกลุ่มน้อย /เด็กในสถานพินิจ, นักโทษ, ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ชาวไร่ยาสูบ/ผู้ประกอบการร้านค้าบุหรี่ เช่น
  • สถานการณ์การสูบบุหรี่ของ กลุ่มดังกล่าว เป็นอย่างไร
  • ปัจจัยที่ทำให้ กลุ่มดังกล่าวตระหนักถึงการไม่สูบบุหรี่
  • การพัฒนามาตรการใหม่ที่จะใช้แก้ไขปัญหา การสูบบุหรี่ในกลุ่มดังกล่าว (เครื่องมือ/วิธีการ/โปรแกรม/กิจกรรม)
  • ประสิทธิผลของกิจกรรมต่อการป้องกัน/ลดการสูบบุหรี่ใน กลุ่มดังกล่าว
image

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เอกสารนโยบายสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับดาว์นโหลด
นโยบายด้านทุนวิจัย PDF32  
หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยทั่วไป  
หลักเกณฑ์การให้ทุนวิทยานิพนธ์  
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย word-ico
แบบฟอร์มขอรับทุนวิทยานิพนธ์ word-ico
ประเด็นคำถามวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ( ประจำปี พ.ศ.2558 -2561 )  

 

ขอข้อมูลด้านทุนวิจัย

เขียนข้อความติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลด้านทุนการวิจัย

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC