ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของ ศจย. ปีพ.ศ. 2561 - 2562
(ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562)

นโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยและความสำคัญ

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้กับนักวิชาการหรือนักวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศและงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทยได้ โดยอิงกรอบอนุสัญญาเพื่อการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco Control WHO: FCTC) ภายใต้บริบทของสังคมไทย
ชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญใน 6 ประเด็น ดังนี้

  1. มาตรการภาษีในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
  2. มาตรการการควบคุมบุหรี่ผิดกฎหมาย
  3. มาตรการควบคุมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
  4. มาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่
  5. มาตรการช่วยการเลิกสูบบุหรี่
  6. การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

โดยในแต่ละชุดโครงการวิจัย จะประกอบด้วยหัวข้อโจทย์วิจัยในประเด็นต่าง ๆ (ตามเอกสารแนบ)

หมายเหตุ นักวิจัยทุกท่านที่จะขอรับทุน จะต้องผ่านการอบรม TRC e-learning หลักสูตรการควบคุมยาสูบพื้นฐาน (basic course) ก่อนสมัครขอทุนทุกรูปแบบ โดยทำการสมัครเข้าไปในระบบเรียนออนไลน์

image

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เอกสารนโยบายสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับดาว์นโหลด
1.โจทย์วิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ( ประจำปี พ.ศ.2561-2562 )  
2.Announcement of TRC Research 2018-2019  
3.หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย  
4.หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์  
5.หลักเกณฑ์ทุนค่าตีพิมพ์ผลงานนานาชาติ
6.หลักเกณฑ์ทุนนำเสนอผลงานต่างประเทศ  
7.แบบฟอร์มแนวคิด ชุดโครงการวิจัย(concept paper)   word-ico
8.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal)   word-ico
9.แบบฟอร์มทุนวิทยานิพนธ์   word-ico

ขอข้อมูลด้านทุนวิจัย

เขียนข้อความติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลด้านทุนการวิจัย

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC