นโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยของ ศจย.

11 January 2014

การวิจัย คือ การแสวงหาเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ได้คำตอบในการแก้ไขปัญหาหรือให้ได้มาซึ่งกฎเกณฑ์ ทฤษฏีใหม่ โดยมีระบบขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมถึงการใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในการสรุปอย่างตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ ล้วนมีความสำคัญเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์และสังคมอย่างมากเนื่องจากสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวเรานั้นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สร้างการเรียนรู้ให้แก่มนุษย์และเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็เพราะมี “การวิจัย”

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) จึงเล็งเห็นและได้ให้ความสำคัญในการวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ สนับสนุนการสร้างงานวิจัยและสนับสนุนนักวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศ และงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย โดยอิงกรอบอนุสัญญาเพื่อการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco Control WHO: FCTC) ภายใต้บริบทของสังคมไทย


ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สนับสนุนทุนเพื่อการวิจัยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ตาม การควบคุมยาสูบมีพลวัตร จึงมีความจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์ ประเมินผลการดำเนินงาน และชี้แนะนโยบายที่มีประสิทธิภาพใหม่ๆ โดยที่มีกฎหมายใหม่กำลังจะประกาศใช้ ศจยจึงได้จัดทำโจทย์วิจัย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ ซึ่งคำถามการวิจัยด้านการควบคุมยาสูบของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พ.ศ. 2560 (ฉบับวันที่ 7 มีนาคม 2560) แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

 1. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการออกข้อบังคับ, การบังคับใช้และประเมินผลการดำเนินงานตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560,
 2. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการออกข้อบังคับ, การบังคับใช้และประเมินผลการดำเนินงานตามพรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2560 และ
 3. หัวข้อที่ยังขาดงานวิจัยเพื่อตอบคำถามสำคัญในการดำเนินงานตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก

คำถามวิจัยที่สำคัญด้านการประเมินประสิทธิภาพมาตรการและนโยบาย ประกอบด้วย

 • Cost-saving of implementing MPOWER schemes in Thailand
 • ประเมินผลลัพธ์ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ระดับพื้นที่, ตำบล, จังหวัด, ประเทศ

ตัวอย่างหัวข้อวิจัยตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก

มาตรา 6 : การใช้มาตรการทางภาษีและใบอนุญาต

 • ค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์การบริโภคต่อราคาของยาสูบทุกชนิดไม่ใช่แค่บุหรี่ซิกาแรต เช่น ค่าความยืดหยุ่นของการแบ่งบุหรี่เป็น 3 section ทั้งราคา premium ,ราคากลาง และราคาถูก ถ้าราคาเพิ่มขึ้นจะเปลี่ยนไปใช้ยาเส้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่
 • ทางเลือกในการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบ ตามพรบ.สรรพสามิต ฉบับใหม่ และผลกระทบของแต่ละทางเลือก

มาตรา 8 การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

 • กรณีศึกษาการบังคับใช้กฎหมาย คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ระดับพื้นที่
 • การรับรู้และความพึงพอใจ ในการดำเนินการ บังคับใช้ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

มาตรา 12การให้การศึกษา การสื่อสาร การฝึกอบรม และการสร้างจิตสำนึกของสาธารณชน

 • การติดตามและประเมินผลที่เกิดจากกิจกรรมให้การศึกษาและการสื่อสาร (education and communication) ในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน เช่น เพศ การศึกษา และวัฒนธรรม เป็นต้น
 • การประเมินผลลัพธ์ของโปรแกรมการฝึกอบรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

มาตรา 14มาตรการลดอุปสงค์เกี่ยวกับการติดยาสูบ และการเลิกยาสูบ

 • การประเมินและการติดตามของผลกระบวนการและผลลัพธ์ของการช่วยเลิกยาสูบอย่างเป็นระบบและกำหนดตัวชี้วัดด้านคุณภาพและเวลา
 • เทคนิคการติดตามผลการเลิกบุหรี่ และอัตราการสูบซ้ำในแต่ละรูปแบบการติดตาม
 • พัฒนาเครื่องมือ หรือ วิธีการในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มอัตราการตัดสินใจกำหนดวันเลิกสูบ
 • การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลเวชระเบียน Data Health Center
 • Application/ นวัตกรรม ในการสร้างแรงจูงใจช่วยเลิกบุหรี่

มาตรา 15 การค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฏหมาย

 • การประมาณการผลกระทบจากการลงนามพิธีสารควบคุมการค้ายาสูบผิดกฎหมาย หากไทยลงนามและดำเนินการตามพิธีสาร
 • การติดตามและการรวบรวมข้อมูลของการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฏหมายให้สอดคล้องกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับควบคุมยาสูบ
 • ต้นทุนค่าเสียโอกาสของรัฐ จากการขายบุหรี่แยกซอง หรือ การประมาณผลกระทบจากการห้ามขายบุหรี่แยกซอง ต่อปริมาณการบริโภคบุหรี่ ปริมาณการขายบุหรี่และรายได้ของรัฐ

มาตรา 16 การห้ามขายบุหรี่ให้เด็ก

 • การประมาณผลกระทบจากการเพิ่มอายุ การห้ามขายให้ผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ต่อปริมาณการบริโภคยาเส้น ปริมาณการผลิตยาเส้น และรายได้ภาษีของรัฐ

มาตรา 17&18 การปลูกพืชทดแทนยาสูบ และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของบุคคล

 • การเฝ้าระวังหรือระบบติดตามและตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกยาสูบ โดยเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นที่ไม่ได้ทำการเพาะปลูกยาสูบ
 • วิจัยทางเลือก พืชทดแทนยาสูบ
 • เปรียบเทียบด้านเศรษฐศาสตร์ ที่รวมถึง ต้นทุน รายได้ ของเกษตรกรผู้ปลูกพืชยาสูบเทียบกับเกษตรกรที่ปลูกพืชอื่น และวิธีจัดการความเสี่ยงด้านการเงินของเกษตรกรในการปลูกพืชชนิดอื่น
 • ต้นทุนค่าเสียโอกาสของรัฐ จากการยกเว้นภาษียาสูบหรือยาเส้น พันธุ์พื้นเมือง หรือ การประมาณผลกระทบจากยกเลิกการยกเว้นภาษียาสูบพันธ์พื้นเมือง ต่อปริมาณการบริโภคยาเส้น ปริมาณการผลิตยาเส้น และรายได้ภาษีของรัฐ

มาตรา 20 การวิจัย การเฝ้าระวัง และการแลกเปลี่ยนข้อมูล

 • การวิเคราะห์เปรียบเทียบในระดับชาติและนานาชาติ ในระบบเฝ้าระวังเกี่ยวกับปริมาณ รูปแบบ ปัจจัย และผลกระทบของการบริโภคยาสูบ รวมถึงตัวชี้วัดทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อสามารถนำข้อมูลเปรียบเทียบและวิเคราะห์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 • การเฝ้าระวังกลยุทธ์ทางการตลาด 4P(Product Price Place Promotion) ของอุตสาหกรรมยาสูบ

หัวข้อคำถามการวิจัยด้านการควบคุมยาสูบสำหรับระดับปริญญาโทและเอก (หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่จะขอทุนจาก ศจย. จะต้องแจ้ง และได้รับความเห็นชอบ ก่อนมีการสอบวิทยานิพนธ์)

 1. เป็นการวิจัยเชิงทดลองมาตรการ (intervention research) ในกลุ่มประชากรทุกกลุ่ม
 2. เป็นงานวิจัยประเมินผล สำหรับมาตรการระดับชุมชน องค์กร ประเทศ
 3. วิจัยในกลุ่มประชากรใหม่ๆ เช่น กลุ่มแรงงานย้ายถิ่น/แรงงานนอกระบบ/กลุ่มแท็กซี่/ชนกลุ่มน้อย /เด็กในสถานพินิจ, นักโทษ, ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ชาวไร่ยาสูบ/ผู้ประกอบการร้านค้าบุหรี่ เช่น
  • สถานการณ์การสูบบุหรี่ของ กลุ่มดังกล่าว เป็นอย่างไร
  • ปัจจัยที่ทำให้ กลุ่มดังกล่าวตระหนักถึงการไม่สูบบุหรี่
  • การพัฒนามาตรการใหม่ที่จะใช้แก้ไขปัญหา การสูบบุหรี่ในกลุ่มดังกล่าว (เครื่องมือ/วิธีการ/โปรแกรม/กิจกรรม)
  • ประสิทธิผลของกิจกรรมต่อการป้องกัน/ลดการสูบบุหรี่ใน กลุ่มดังกล่าว

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารนโยบายสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับดาว์นโหลด

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner