ทุนวิจัยและการสนับสนุนทุนวิจัยของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

11 January 2014

ที่มาและความสำคัญ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มการดำเดินงานควบคุมยาสูบของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ (ศจย.) ทำหน้าที่หลักในส่วนของภาคปัญญา คือ การพัฒนาและสร้างผลผลิต อันได้แก่ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลข่าวสาร งานวิจัยด้านการควบคุมยาสูบและการประเมินผล การสร้างและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการควบคุมยาสูบ รวมถึง การสร้างและพัฒนานักวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

ที่ผ่านมาภาระงานที่ ศจย. ได้เริ่มดำเนินไปแล้ว คือ การวางระบบเฝ้าระวังการควบคุมยาสูบของประเทศโดยการนำเสนอสถานการณ์การสูบบุหรี่ให้ทันสมัยและต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์สำหรับการจัดทำแผนการควบคุมยาสูบแห่งชาติที่มีลักษณะมุ่งเป้าเพื่อแก้ปัญหาในกลุ่มต่างๆ ด้วยมาตราการ ที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินการเพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้ให้การสนับสนุนงานวิจัยทั้งงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย (Commission research) ตลอดจนสนับสนุนนักวิชาการในสถาบันการศึกษา นักวิจัยทั้งระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และการสร้างนักวิจัยใหม่เพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุมยาสูบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพิ่มการใช้ประโยชน์ที่จะเชื่อมโยงงานวิจัยระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค นอกจากนี้ยังเน้นการจัดการความรู้ที่ทำให้เกิดงานวิจัยด้านนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศต่อไป
ผลการสนับสนุนโครงการและทุนวิจัย ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2555 - 31 สิงหาคม 2558 ศจย.ได้ดูแลสนับสนุนงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโทและเอก) ทั้งหมดจำนวน 109 เรื่อง รวมงบประมาณที่อนุมัติ 29,147,803 บาท แบ่งเป็น โครงการวิจัยต่อเนื่องจากแผนงานระยะที่ 2 จำนวน 47 โครงการ จำนวนเงิน 5,996,259 บาท และเป็นทุนวิจัยโครงการใหม่ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2555- 31 สิงหาคม 2558 จำนวน 62 โครงการ งบประมาณ 23,151,553 บาท
รวมโครงการใหม่ที่ได้รับทุนจาก ศจย. ระยะที่ 3 จำนวน 62 โครงการ แบ่งเป็น ชุดโครงการวิจัย / วิจัยเชิงนโยบาย 16 โครงการ,โครงการเปิดรับทั่วไป 22 โครงการ, วิทยานิพนธ์ 24 โครงการ ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารไทย 24 เรื่องและในวารสารนานาชาติ 10 เรื่อง

จำนวนโครงการ
วิจัยใหม่

งบประมาณ
(บาท)

จำนวนโครงการ
วิจัยที่สิ้นสุด

ระยะที่ 2 ก่อน ก.ค. 2555 47
งวด 1 : ก.ค.2555 - ธ.ค.2555 7 1,389,108 6
งวด 2 : ม.ค.2556 - มิ.ย.2556 8 2,666,800 5
งวด 3 : ก.ค.2556 - ธ.ค.2556 13  2,837,846 12
งวด 4 : ม.ค.2557 - มิ.ย.2557 12 9,748,025 4
งวด 5 : ก.ค.2557 - ธ.ค.2557 11 1,688,840 17
งวด 6 : ม.ค.2558 - ส.ค.2558 11 4,826,934 26
รวม 109 23,151,553 70

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารนโยบายสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับดาว์นโหลด

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner