หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มาและความสำคัญ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มการดำเดินงานควบคุมยาสูบของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ (ศจย.) ทำหน้าที่หลักในส่วนของภาคปัญญา คือ การพัฒนาและสร้างผลผลิต อันได้แก่ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลข่าวสาร งานวิจัยด้านการควบคุมยาสูบและการประเมินผล การสร้างและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการควบคุมยาสูบ รวมถึง การสร้างและพัฒนานักวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

ที่ผ่านมาภาระงานที่ ศจย. ได้เริ่มดำเนินไปแล้ว คือ การวางระบบเฝ้าระวังการควบคุมยาสูบของประเทศโดยการนำเสนอสถานการณ์การสูบบุหรี่ให้ทันสมัยและต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์สำหรับการจัดทำแผนการควบคุมยาสูบแห่งชาติที่มีลักษณะมุ่งเป้าเพื่อแก้ปัญหาในกลุ่มต่างๆ ด้วยมาตราการ ที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินการเพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้ให้การสนับสนุนงานวิจัยทั้งงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย (Commission research) ตลอดจนสนับสนุนนักวิชาการในสถาบันการศึกษา นักวิจัยทั้งระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และการสร้างนักวิจัยใหม่เพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุมยาสูบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพิ่มการใช้ประโยชน์ที่จะเชื่อมโยงงานวิจัยระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค นอกจากนี้ยังเน้นการจัดการความรู้ที่ทำให้เกิดงานวิจัยด้านนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศต่อไป

ผลการสนับสนุนโครงการและทุนวิจัย ระหว่าง 1

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มการดำเดินงานควบคุมยาสูบของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ (ศจย.) ทำหน้าที่หลักในส่วนของภาคปัญญา คือ การพัฒนาและสร้างผลผลิต อันได้แก่ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลข่าวสาร งานวิจัยด้านการควบคุมยาสูบและการประเมินผล การสร้างและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการควบคุมยาสูบ รวมถึง การสร้างและพัฒนานักวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

ที่ผ่านมาภาระงานที่ ศจย. ได้เริ่มดำเนินไปแล้ว คือ การวางระบบเฝ้าระวังการควบคุมยาสูบของประเทศโดยการนำเสนอสถานการณ์การสูบบุหรี่ให้ทันสมัยและต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์สำหรับการจัดทำแผนการควบคุมยาสูบแห่งชาติที่มีลักษณะมุ่งเป้าเพื่อแก้ปัญหาในกลุ่มต่างๆ ด้วยมาตราการ ที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินการเพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้ให้การสนับสนุนงานวิจัยทั้งงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย (Commission research) ตลอดจนสนับสนุนนักวิชาการในสถาบันการศึกษา นักวิจัยทั้งระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และการสร้างนักวิจัยใหม่เพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุมยาสูบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพิ่มการใช้ประโยชน์ที่จะเชื่อมโยงงานวิจัยระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค นอกจากนี้ยังเน้นการจัดการความรู้ที่ทำให้เกิดงานวิจัยด้านนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศต่อไป 

image

ผลการสนับสนุนโครงการและทุนวิจัย ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2555 - 31 สิงหาคม 2558 ศจย.ได้ดูแลสนับสนุนงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโทและเอก) ทั้งหมดจำนวน 109 เรื่อง รวมงบประมาณที่อนุมัติ 29,147,803 บาท แบ่งเป็น โครงการวิจัยต่อเนื่องจากแผนงานระยะที่ 2 จำนวน 47 โครงการ จำนวนเงิน 5,996,259 บาท และเป็นทุนวิจัยโครงการใหม่ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2555- 31 สิงหาคม 2558 จำนวน 62 โครงการ งบประมาณ 23,151,553 บาท 

รวมโครงการใหม่ที่ได้รับทุนจาก ศจย. ระยะที่ 3 จำนวน 62 โครงการ แบ่งเป็น ชุดโครงการวิจัย / วิจัยเชิงนโยบาย 16 โครงการ,โครงการเปิดรับทั่วไป 22 โครงการ, วิทยานิพนธ์ 24 โครงการ ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารไทย 24 เรื่องและในวารสารนานาชาติ 10 เรื่องกรกฎาคม 2555 - 31 สิงหาคม 2558 ศจย.ได้ดูแลสนับสนุนงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโทและเอก) ทั้งหมดจำนวน 109 เรื่อง รวมงบประมาณที่อนุมัติ 29,147,803 บาท แบ่งเป็น โครงการวิจัยต่อเนื่องจากแผนงานระยะที่ 2 จำนวน 47 โครงการ จำนวนเงิน 5,996,259 บาท และเป็นทุนวิจัยโครงการใหม่ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2555- 31 สิงหาคม 2558 จำนวน 62 โครงการ งบประมาณ 23,151,553 บาท 
รวมโครงการใหม่ที่ได้รับทุนจาก ศจย. ระยะที่ 3 จำนวน 62 โครงการ แบ่งเป็น ชุดโครงการวิจัย / วิจัยเชิงนโยบาย 16 โครงการ,โครงการเปิดรับทั่วไป 22 โครงการ, วิทยานิพนธ์ 24 โครงการ ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารไทย 24 เรื่องและในวารสารนานาชาติ 10 เรื่อง

งบประมาณ

โครงการวิจัยจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

   จำนวนโครงการวิจัยใหม่  งบประมาณ (บาท)  จำนวนโครงการวิจัยที่สิ้นสุด
 ระยะที่ 2 ก่อน ก.ค. 2555 47 - -
 งวด 1 : ก.ค.2555 - ธ.ค.2555 7 1,389,108 6
 งวด 2 : ม.ค.2556 - มิ.ย.2556 8 2,666,800 5
 งวด 3 : ก.ค.2556 - ธ.ค.2556 13 2,837,846 12
 งวด 4 : ม.ค.2557 - มิ.ย.2557 12 9,748,025 4
 งวด 5 : ก.ค.2557 - ธ.ค.2557 11 1,688,840 17
 งวด 6 : ม.ค.2558 - ส.ค.2558 11 4,826,934 26
รวมทั้งหมด 103 23,151,553 70

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เอกสารนโยบายสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับดาว์นโหลด
นโยบายด้านทุนวิจัย PDF32  
หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยทั่วไป  
หลักเกณฑ์การให้ทุนวิทยานิพนธ์  
แบบฟอร์มแนวคิดโครงการวิจัย Word32
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย word-ico
แบบฟอร์มขอรับทุนวิทยานิพนธ์ word-ico
ประเด็นคำถามวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ( ประจำปี พ.ศ.2558 -2561 )  

 

ขอข้อมูลด้านทุนวิจัย

เขียนข้อความติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลด้านทุนการวิจัย

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC