พันธกิจ ศจย.

12 January 2014
08

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
www.thaihealth.or.th

02

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
www.ashthailand.or.th

13

กลุ่มควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
www.thaiantitobacco.com

05

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
www.dmh.go.th

03

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
www.thpaat.org

04

สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย
www.thpinhf.org

12  

สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์
www.thanyarak.go.th

TSAAN แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส.)
http://medipe2.psu.ac.th/tsan/

 

แหล่งข้อมูลเว็บไซต์ต่างประเทศ
Tobacco Information

 • http://www.who.int/topics/tobacco/en/
 • http://www.tobaccofreeasia.net
 • http://www.tobacco.org
 • http://www.globalink.org
 • http://www.tobaccopedia.org/
 • http://www.tobaccoresearch.net/atlas.htm
 • http://www.cdc.gov/tobacco/
 • http://tobacco.ucsf.edu/index.cfm?ucsfaction=research.main
 • http://www.tobaccoresearch.net/
 • http://www.ash.org.uk
 • http://www.tcsg.org/sfelp/home.htm
 • http://www.inwat.org (Women International)
 • http://www.tobaccofreekids.org (Youth)
 • Tobacco Online Courses
 • http://tobaccocourse.otru.org
 • http://www.tobaccoresearch.net/course.htm
 • http://www.tobaccoacademy.org

สืบค้นข้อมูลลับของบริษัทบุหรี่เพิ่มเติมได้ที่

ภายในประเทศ : www.tobaccowatch.in.th
ต่างประเทศ

 • http://bat.library.ucsf.edu
 • http://legacy.library.ucsf.edu

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner