เสนอยกระดับ "ชายหาด-สนามบินนานาชาติ-ส่วนกลางคอนโด" ที่สาธารณะห้ามสูบบุหรี่ : นักวิชาการเสนอยกระดับ "ชายหาด-สนามบินนานาชาติ-พื้นที่ส่วนกลางคอนโดฯ" เป็นพื้นที่สาธารณะห้ามสูบบุหรี่ พร้อมชวนโรงแรมออกมาตรการห้ามสูบบุหรี่ในห้องพัก ช่วยลดค่าใช้จ่ายทำความสะอาด ผู้รับบริการไม่ต้องเสี่ยงรับควันบุหรี่มือสาม

นักวิชาการเผย ประชาชนรับผลกระทบควันบุหรี่มือสองที่ชายหาดสูงกว่าปกติถึง 27 เท่า เห็นด้วย ห้ามสูบบุหรี่ที่ชายหาดซึ่งเป็นที่สาธารณะ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับควันบุหรี่ : รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้านักวิจัยโครงการศึกษาการได้รับสัมผัสควันบุหรี่มือสองของผู้ที่พักผ่อนในบริเวณชายหาด 2 แห่ง ที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย ปี พ.ศ.2560

ข่าวเผยแพร่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 : วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที : นักวิชาการเผย ประชาชนรับผลกระทบควันบุหรี่มือสองที่ชายหาดสูงกว่าปกติถึง 27 เท่า เห็นด้วย ห้ามสูบบุหรี่ที่ชายหาดซึ่งเป็นที่สาธารณะ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับควันบุหรี่ทำลายสุขภาพ

รายชื่อผู้ขอรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม 17th World Conference on Tobacco or Health ( WCTOH 2018 ) ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2018  ณ Cape Town, South Africa ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับทุนจาก

การเพิ่มความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่

ศจย.ชี้ปรับโครงสร้างภาษียาสูบใหม่ ช่วยบุหรี่ราคาถูกมีราคาสูงขึ้น ระบุเป้นเรื่องสมควรทำมานานแล้ว หนุนสภา กทม.ปรับกฎหมายให้อำนาจ กทม.เก็บภาษีท้องถิ่นบุหรี่ได้เหมือน อปท.อื่นๆ ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ นักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)

ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ นักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีสุรา ยาสูบ และไพ่ เป็นกฎหมายลูก ซึ่งออกตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioral, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease (GBD) Study 2016

Research evaluating the ‘Run to Quit’ program launched by the Canadian Cancer Society in partnership with the Running Room in six Canadian provinces shows that running can boost cessation through regular group-based running clinics.

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner